Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om avvisad begäran om omprövning

2022-05-02

 Avvisad begäran om omprövning

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt och skattetillägg

2022-05-02

 Fråga om under vilka förutsättningar som anskaffningsvärdet för ett inventarium som har förvärvats från ett företag som står den skattskyldige nära ska justeras med stöd av jämkningsregeln i 18 kap. 11 § inkomstskattelagen.

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts i omfattande mål vid Uppsala tingsrätt om bl.a. synnerligen grovt narkotikabrott

2022-05-02

 Idag har åtal väckts mot 17 personer misstänkta för inblandning i bland annat synnerligen grovt narkotikabrott. Huvudförhandlingen inleds den 16 maj 2022 och kommer att hållas i säkerhetssalarna på Attunda tingsrätt. I målet är sju personer häktade. Några av dessa har varit frihetsberövade sedan sommaren 2021.

Share Öppna i ny flik

Utredningsuppdrag till Anita Linder

2022-04-29

 Kammarrättslagmannen Anita Linder ska utreda frågor om barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2022-04-29

 Mål om assistansersättning återförvisas till kammarrätten.

Share Öppna i ny flik

Dom i brottmålet mot Römosseskolans tidigare rektor

2022-04-29

 Tingsrätten har idag dömt två personer som verkat i företag kopplade till Römosseskolan för grova bokföringsbrott. Den 55-årige man som tidigare var rektorn för Römosseskolan döms även för grov förskingring av mer än 12 miljoner kronor.

Share Öppna i ny flik

Den före detta Sollefteåläkaren döms för falskt larm, grovt brott och narkotikabrott till villkorlig dom och samhällstjänst.

2022-04-29

 Den numera före detta läkaren döms för att felaktigt ha skrivit ut narkotika som hon själv tagit hand om. Hon har också lämnat oriktiga uppgifter om att hon blivit överfallen i ett trapphus.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt samt skattetillägg m.m.

2022-04-28

 Fråga om vilka kostnader i ett moderbolag som ska ingå i beskattningsunderlaget för koncerngemensamma tjänster till dotterbolag när beskattningsunderlaget utgörs av moderbolagets självkostnader (1 kap. 9 § och 7 kap. 3 a § mervärdesskattelagen [1994:200]) (Mål nr 3217-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3386-19).

Share Öppna i ny flik

Nytt utredningsuppdrag till Stefan Holgersson

2022-04-28

 Kammarrättspresidenten Stefan Holgersson har fått i uppdrag att se över hur information med brottsbekämpande myndigheter ska kunna utbytas i så stor utsträckning som möjligt för att effektivisera brottsbekämpningen.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rätt till information om personuppgifter

2022-04-28

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att ett beslut om avslag på en begäran om rätt till information om personuppgifter, på grund av att uppgifterna omfattas av sekretess, skulle ha handlagts enligt offentlighets- och sekretesslagen.