Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade

2021-11-25

 Ett tillfälligt utökat behov av personlig assistans för tid när ett barn varit hemma från skolan på grund av sjukdom som inte har samband med barnets funktionsnedsättning har inte bedömts falla inom ramen för ett normalt förekommande föräldraansvar.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förvar enligt lagen om särskild utlänningskontroll

2021-11-25

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att det finns skäl att pröva förutsättningarna för ett förvarsbeslut trots att beslutet inte längre utgör den lagliga grunden för förvaret.

Share Öppna i ny flik

En advokat som förmedlat meddelanden till och från en häktad klient har uteslutits ur Sveriges advokatsamfund.

2021-11-25

 En advokat var förordnad som offentlig försvarare för en tilltalad i ett mål om grovt narkotikabrott. Den tilltalade var häktad och det hade beslutats om restriktioner som begränsade hans rätt att kommunicera med omvärlden. Advokaten förmedlade trots det två brev till den tilltalade från dennes flickvän och ett brev från den tilltalade till flickvännen. Advokaten lämnade också flickvännen en lista över musik som den tilltalade ville få tillgång till.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten entledigar inte nämndeman – inte olämplig för uppdraget

2021-11-25

 Det har i media och på Internet förekommit uppgifter om att en nämndeman vid tingsrätten förespråkar våld mot kvinnor och sharialagar. Tingsrättens utredning har inte visat att så är fallet eller att nämndemannen är olämplig för uppdraget.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål B 1626-19 flyttad

2021-11-25

 Domen är flyttad från den 26 november till 3 december klockan 11:00

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten kommer att pröva elnätsföretagens intäktsramar

2021-11-25

 Förvaltningsrätten i Linköping meddelade den 26 februari 2021 domar i mål som rörde ett stort antal elnätsföretags s.k. intäktsramar under perioden 2020–2023. Intäktsramarna reglerar vad företagen får ta ut i avgifter från sina kunder. Domarna överklagades av Energimarknadsinspektionen till kammarrätten. Kammarrätten har idag beslutat att meddela prövningstillstånd i samtliga 120 mål.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-11-25

 Regeringen har den 25 november 2021:

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer en man och en kvinna till långa fängelsestraff för sexuella övergrepp mot barn

2021-11-25

 Göta hovrätt fastställer i huvudsak Kalmar tingsrätts dom mot en man och en kvinna i mål om bl.a. grov våldtäkt mot två barn och grovt barnpornografibrott.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skattelättnader enligt inkomstskattelagen

2021-11-25

 Fråga om lön och annan ersättning för arbete i Sverige som betalas ut till en utländsk arbetstagare av någon annan än dennes arbetsgivare i Sverige kan beaktas vid prövningen av om beloppsgränsen för expertskatt är uppnådd.

Share Öppna i ny flik

Ledningsrätt för basstationer har upplåtits i och på byggnader i Luleå

2021-11-24

 Ett bolag som tillhandahåller mobiltelefonnät har ansökt om ledningsrätt på fastigheter i Luleå kommun. Ansökan avser befintliga basstationer på sex fastigheter, fem av dem ägs av kommunen och en fastighet är privatägd.