Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen klargör när en livstidsdömd tidigast får ansöka om omvandling till ett straff på viss tid

2020-12-16

 Enligt lagen om omvandling av fängelse på livstid får en ansökan om omvandling göras när den dömde har avtjänat minst tio år av livstidsstraffet. Vid beräkning av den tiden ska inte bara tas hänsyn till tiden sedan fängelsestraffet började verkställas utan också den tid som ska tillgodoräknas den dömde eftersom han eller hon varit frihetsberövad med anledning av de brott som prövats i målet.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten upphäver inhibitionen av villkor om Huawei

2020-12-16

 Kammarrätten har beslutat att upphäva förvaltningsrättens beslut om att inhibera vissa villkor i PTS beslut inför kommande 5G-auktion. Kammarrätten uttalar att de villkor som rör produkter från Huawei påverkar bolaget på ett sådant sätt att Huawei har rätt att överklaga beslutet. Kammarrätten anser att de intressen som ligger till grund för villkoren och betydelsen för utbyggnaden av 5G är så starka att det vid en avvägning mot Huaweis intressen inte finns skäl att inhibera villkoren.

Share Öppna i ny flik

Dom i Boovallenmålet

2020-12-16

 Mark- och miljööverdomstolen har sänkt de krav som ställs på verksamheten på Boovallen. Enligt domstolen ger bullret upphov till en olägenhet för människors hälsa och kommunen måste genomföra vissa åtgärder för att begränsa bullret. Det är i detta fall rimligt att kräva vissa tidsbegränsningar men det är inte rimligt att kräva att kommunen ska bygga ett bullerskydd

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål som berör grov skadegörelse, grov mordbrand m.m.

2020-12-16

 Huvudförhandling kommer troligtvis att avslutas på torsdagen, dag 5. En justering av huvudförhandlingsplanen görs enligt nedan.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om skattelättnader enligt inkomstskattelagen

2020-12-15

 

Fråga om lön och annan ersättning som betalas ut av ett annat bolag än den svenska arbetsgivaren till en utländsk arbetstagare kan beaktas vid prövningen av om beloppsgränsen för skattelättnad enligt 11 kap. 22 § inkomst-skattelagen (1999:1229) är uppnådd. (Mål nr 1763-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7503-19).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bidrag till fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem enligt skollagen

2020-12-15

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat dels i vilken ordning ett kommunalt beslut om bidrag i form av grundbelopp till enskilda huvudmän som bedriver undervisning i fristående skolor (s.k. skolpeng) kan överklagas, dels på vilket sätt en kammarrätt kan begränsa ett prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Vägledande rättsfall om styvbarnsadoption

2020-12-15

 Högsta domstolen har i två fall prövat frågan om styvbarnsadoption. I båda fallen var de formella förutsättningarna för adoption uppfyllda och de män som ansökte om att få adoptera var lämpliga. Den förälder som inte var vårdnadshavare – och som genom en adoption skulle förlora sin ställning som rättslig förälder – motsatte sig i båda fallen att adoption skulle få ske.

Share Öppna i ny flik

En likvidation kan göra att en fordran avseende avhjälpandeansvar för en föroreningsskada upphör

2020-12-15

 En fordran avseende avhjälpandeansvar för en föroreningsskada i mark eller vatten kan upphöra om den ansvarige träder i likvidation och fordran inte anmäls inom den frist som gäller enligt lagen om kallelse på okända borgenärer.

Share Öppna i ny flik

Länsstyrelsernas beslut om licensjakt efter varg ändras inte

2020-12-15

 Förvaltningsrätten har i tre domar denna dag avslagit överklaganden avseende licensjakt efter varg 2021.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt

2020-12-14

 

Fråga om en anställds förvärv av köpoptioner från arbetsgivaren, som förenats med villkor bl.a. om rätt för arbetsgivaren att återköpa optionerna vid avslutad anställning, vid beskattningen ska anses utgöra förvärv av värdepapper. (Mål nr 3408-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3970-18).