Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2021-12-27

 En sjukpenninggrundande inkomst har ansetts kunna bestämmas för en försäkrad på grundval av inkomst från arbete som varar kortare tid än sex månader när den försäkrade haft för avsikt att fortsätta arbeta i samma omfattning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bostadsbidrag

2021-12-27

 Det allmänna ombudet för socialförsäkringen får överklaga ett domstolsavgörande som inte har gått ombudet emot under förutsättning att talan förs till förmån för den enskilde.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig upphandling

2021-12-27

 Tidsfristen för att ansöka om överprövning av ett beslut om att avbryta en upphandling börjar löpa när en underrättelse som innehåller skälen för beslutet har skickats till samtliga anbudsgivare. Det saknar betydelse om skälen är knapphändigt angivna. En upphandlande myndighet kan inte förlänga denna tidsfrist.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-12-23

 En kurs som en underentreprenör tillhandahåller ett företag som bedriver kommunal vuxenutbildning har ansetts utgöra mervärdesskattepliktig personaluthyrning, inte från skatteplikt undantagen utbildning.

Share Öppna i ny flik

Två whiskyannonser förbjuds

2021-12-23

 En användning av den s.k. bildregeln i alkohollagen bedöms vara förenlig med EU-rätten. Två annonser som strider mot bildregeln och som har använts för marknadsföring av whisky på Instagram förbjuds.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av uppgifter

2021-12-23

 Uppsala Vatten och Avfall AB är skyldigt att lämna uppgifter till Försvarsmakten.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om omvårdnadsbidrag

2021-12-23

 Omvårdnadsbidrag. (Mål nr 5922-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1313-21).

Share Öppna i ny flik

Regeringens beslut om vaccinationsbevis kan inte rättsprövas

2021-12-22

 Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att regeringens beslut om den förordningsändring som gjorde det möjligt att börja använda vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte kan rättsprövas.

Share Öppna i ny flik

Varning och sanktionsavgift mot Nasdaq Clearing AB står fast

2021-12-22

 Förvaltningsrätten anser att Finansinspektionen har haft skäl att meddela Nasdaq Clearing AB en varning och besluta om en sanktionsavgift på 300 miljoner kronor. Förvaltningsrätten har därför avslagit bolagets överklagande av Finansinspektionens beslut.

Share Öppna i ny flik

Frikännande dom i korruptionsmål kopplat till järnvägsupphandling i Azerbajdzjan

2021-12-22

 Tingsrätten har idag meddelat dom i ett mål med koppling till Bombardiers deltagande i utbyggnaden av järnvägens signalsystem i Azerbajdzjan. Åtalet rör grovt givande av muta. Den tilltalade personen har tidigare varit anställd som chef på Bombardier.