Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om fastighetsskatt

2019-04-17

 Vindkraftverk ska beskattas med en skattesats om 0,5 procent om en lägre skattesats skulle leda till att takbeloppet för stöd av mindre betydelse överskrids.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om vårdslöshet i trafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada, mål B 2412-18 vid Borås tingsrätt

2019-04-17

 Tingsrätten har idag den 17 april 2019 meddelat dom i ett uppmärksammat mål där en busschaufför åtalats för vårdslöshet i trafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Tingsrätten har ogillat samtliga åtal. Tingsrätten har kommit fram till att det är utrett att trafikolyckan har uppkommit till följd av att föraren tappat kontrollen över bussen. Det har i sin tur berott på att...

Share Öppna i ny flik

Tillstånd till övertäckning av fornlämning står fast

2019-04-17

 Länsstyrelsens beslut att ge Bostadsrättsföreningen Sjögatan i Falsterbo tillstånd att övertäcka delar av en fornlämning vid nybyggnad av sex flerbostadshus ändras inte. Riksantikvarieämbetet, som yttrat sig i målet, anser att länsstyrelsens tillståndsbeslut var riktigt. Kammarrätten ansluter sig till den bedömningen och avslår Falsterbonäsets naturvårdsförenings överklagande.

Share Öppna i ny flik

Oskäligt avtalsvillkor vid biluthyrning förbjuds

2019-04-16

 Patent- och marknadsöverdomstolen förbjuder Biluthyrarnas branschorganisation att låta konsumenterna oavsett vållande stå kostnaden för skadade och stulna hyrbilar.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-04-16

 Högsta förvaltningsdomstolen har i ett mål undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisat ansökningen då det fanns sådana brister i det lämnade underlaget att något förhandsbesked inte borde ha lämnats av Skatterättsnämnden.

Share Öppna i ny flik

Metros företagsrekonstruktion tillåts fortsätta

2019-04-15

 Stockholms tingsrätt har i dag beslutat att Metros företagsrekonstruktion får fortsätta. Tingsrätten har bedömt att det inte kan sägas att det saknas skälig anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås.

Share Öppna i ny flik

Beslut i ärenden angående hinder mot verkställighet

2019-04-15

 Tingsrätten har idag meddelat beslut i ett flertal ärenden där ARS Enterprise AB överklagat beslut från Kronofogdemyndigheten att vägra verkställa s.k. utslag meddelade till bolagets förmån. Ett utslag är ett bevis om att en borgenär har en fordran mot en person; en gäldenär. Ett sådant utslag ska ligga till grund för verkställighet hos Kronofogdemyndigheten på samma sätt som en dom och Kronofo...

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har idag dömt en man till fängelse på livstid för mord och grovfridskränkning av en kvinna

2019-04-15

 En man har dömts till fängelse på livstid för mord och grov fridskränkning av en kvinna han haft en relation med. Han har även dömts för olaga hot av en närstående till kvinnan och för misshandel av en man på en spårvagn. Tingsrätten har även beslutat att mannen ska utvisas när han eventuellt friges från fängelsestraffet.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sanktionsavgift

2019-04-12

 Finansinspektionen ska ingripa mot den som genom att ha underlåtit att inom föreskriven tid göra en anmälan om egna transaktioner har åsidosatt sina skyldigheter enligt marknadsmissbruksförordningen. Fråga om det finns skäl att avstå från ingripande i form av sanktionsavgift och, om det inte finns skäl att avstå från ingripande, hur sanktionsavgiftens storlek ska fastställas (Mål nr 610-19,...

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts mot tre poliser för polisskjutningen av en ung man

2019-04-12

 I augusti 2018 sköts en 20-årig man till döds av polis i Stockholms innerstad. Åklagare har idag väckt åtal mot tre poliser. En av poliserna har åtalats för vållande till annans död alternativt tjänstefel och de två andra för tjänstefel.