Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Avgörande i ett överklagat mål om miljardskadestånd pga. oaktsam revision

2018-09-28

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål mellan bl.a. det norska kraftbolaget Troms Kraft A/S och revisionsföretaget Grant Thornton Sweden AB. Domen innebär att kraftbolagets yrkande om skadestånd om närmare två miljarder kr mot revisionsbyrån och en revisor avslås.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen tillämpar de nya reglerna i vapenlagen trots vissa brister i lagstiftningsförfarandet

2018-09-28

 Vid årsskiftet 2017/18 höjdes straffen för vapenbrott. Lagrådet riktade vid sin granskning av lagförslaget kritik mot bl.a. remissförfarandet och avstyrkte förslaget. Även riksdagen var kritisk till hur ärendet hade beretts, men antog regeringens förslag till höjda straff.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten har prövat om Telias trafikhantering är förenlig med EU-regler om ett öppet internet

2018-09-28

 Post- och telestyrelsen (PTS) har förelagt Telia Company AB (Telia) att upphöra med den trafikstyrning som sker när en kund har använt sin avtalade datavolym och endast ges fortsatt tillgång till vissa applikationer och tjänster men är blockerad från internet i övrigt. Förvaltningsrätten i Stockholm har i en dom idag funnit att Telias åtgärder inte är förenliga med den s.k. TSM-förordningen och...

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt har idag meddelat dom om mordet vid Östra skolan i Katrineholm

2018-09-28

 Svea hovrätt har idag frikänt en man som i tingsrätten dömdes för mordet den 14 maj 2017 vid Östra skolan i Katrineholm. Hovrätten har i stället dömt honom för skyddande av brottsling, grovt brott, och grovt vapenbrott. En annan man har, precis som i tingsrätten, dömts för medhjälp till mordet men straffet har skärpts.

Share Öppna i ny flik

Klart för ny domstolsbyggnad i Malmö

2018-09-28

 Regeringen har nu gett klartecken för en ny domstolsbyggnad i Malmö, som ska inrymma Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö samt Hyres- och arrendenämnden. Byggnaden är ritad av arkitekten Jakob Birk Nielsen vid Henning Larsen Architects. Byggstarten är planerad till andra halvåret 2019 med inflyttning under 2021.

Share Öppna i ny flik

Klart för ny domstolsbyggnad i Malmö

2018-09-28

 Regeringen har nu gett klartecken för en ny domstolsbyggnad i Malmö, som ska inrymma Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö samt Hyres- och arrendenämnden. Byggnaden är ritad av arkitekten Jakob Birk Nielsen vid Henning Larsen Architects. Byggstarten är planerad till andra halvåret 2019 med inflyttning under 2021.

Share Öppna i ny flik

Klart för ny domstolsbyggnad i Malmö

2018-09-28

 Regeringen har nu gett klartecken för en ny domstolsbyggnad i Malmö, som ska inrymma Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö samt Hyres- och arrendenämnden. Byggnaden är ritad av arkitekten Jakob Birk Nielsen vid Henning Larsen Architects. Byggstarten är planerad till andra halvåret 2019 med inflyttning under 2021.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-09-27

 Ansökan om rättsprövning av regeringens beslut 2017-04-26 rörande utvidgat strandskydd för Botkyrka kommun.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked angående inkomstskatt

2018-09-27

 Lagen mot skatteflykt har inte ansetts tillämplig på ett visst förfarande i samband en ändring av ägarstruktur. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt

2018-09-27

 Frågan rör inkomstskatt. Prövningstillstånd meddelas till följd av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i mål nr 4815-17 och 4816-17 (Mål nr 4817-17--4841-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3019-3021-16, 3026-3031-16, 3033-16, 3035-16, 3039-16 och 3041-3052-16).