Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-07-02

 

En psykolog som tillhandahåller skolpsykologtjänster till fristående skolor hade ansökt om förhandsbesked för att få veta om hans samlade tillhandahållande är att anse som från skatteplikt undantagen sjukvård eller som skattepliktig uthyrning av personal.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att den skattemässiga bedömningen förutsätter kännedom om vilka deltjänster som ingår i tillhandahållandet samt att de uppgifter som psykologen lämnat om tjänsterna ä...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-07-02

 Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten anser att Arbetsmiljöverket inte har haft grund för att förbjuda Scenkonst Öst AB att använda robot i föreställningen The Last Fish.

2020-07-02

 

Av Arbetsmiljöverkets föreskrifter för maskiner (AFS 2008:3) framgår att föreskrifterna inte gäller för maskiner för förflyttning av aktörer vid artistiska framträdanden. Förvaltningsrätten anser att roboten är en sådan maskin för förflyttning av aktörer vid artistiska framträdanden. Arbetsmiljö­verkets föreskrifter för maskinen gäller därför inte för roboten. Förvaltningsrätten anser vidare att de säkerhetsåtgärder som Scenkonst &...

Share Öppna i ny flik

Två bostadsrättshavare får en ny tid för att överklaga ett bygglovsbeslut

2020-07-02

 Stadsbyggnadsnämnden hade inte skickat ett meddelande om ett beviljat bygglov i Gubbängen i Stockholm till två bostadsrättshavare. Nu får de en ny tidsfrist för att överklaga beslutet.

Share Öppna i ny flik

Utdragen misshandel mot en kvinna bedömd som synnerligen grov misshandel

2020-07-02

 Gärningsmannen, som var kvinnans pojkvän, döms för bl.a. synnerligen grov misshandel till fängelse sex år. Vid straffmätningen har också beaktats att gärningsmannen tidigare dömts för allvarlig våldsbrottslighet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2020-07-02

 En privat tandvårdskliniks förvärv av tjänster från en utländsk tandläkare har ansetts avse mervärdesskattepliktig personaluthyrning, inte från skatteplikt undantagna tandvårdstjänster.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten konstaterar jäv för förvaltare i MQ Holding AB, MQ Retail AB och Joy Shop Aktiebolag

2020-07-01

 

Tingsrätten har idag fattat beslut om att jäv föreligger för den i MQ Holding AB, med flera bolag, utsedde konkursförvaltaren och valt att entlediga honom från uppdraget.

Ny konkursförvaltare har utsetts.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om banktjänstemän

2020-07-01

 Tingsrätten frikänner de tre banktjänstemän som varit åtalade för osant intygande. De hade i ett rekommendationsbrev uttalat sig fördelaktigt om den man som nyligen dömts vid tingsrätten för omfattande bedrägerier. Enligt tingsrättens mening hade en av de bankanställda inte uppsåt att lämna osanna uppgifter. De båda andra frikänns på grund av att brotten är preskriberade.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om nekad utbetalning av stöd och avvisad talan i mål om återkrav av stöd

2020-07-01

 

Fråga om Arbetsförmedlingens beslut om återkrav kan prövas av allmän förvaltningsdomstol, trots att beslutet enligt uttryckligt överklagandeförbud inte får överklagas. (Mål nr 1674-20, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 3597-19).

Share Öppna i ny flik

I Högsta domstolens mål T 4238-19 ang skadestånd enligt 6 kap. 12 § skollagen (2010:800) meddelas dom den 3 juli 2020

2020-07-01

 T 4238-19