Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-06-29

 En tjänst som omfattar clearing av betalningar mellan banker och instruktioner till centralbanker för avveckling av betalningar har ansetts omfattas av undantaget från skatteplikt för bank- och finansieringstjänster.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2021-06-29

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om en kommun som enligt bosättningslagen tar emot en nyanländ invandrare för bosättning i kommunen men tillhandahåller en bostad i en annan kommun är ansvarig för stöd och hjälp till den enskilde enligt socialtjänstlagen.

Share Öppna i ny flik

Byggnadsminne stoppar ny bro i Norrköping

2021-06-29

 Norrköpings kommun får inte tillstånd att flytta Brovaktarstugan för att bygga en ny bro där Femöresbron tidigare låg.

Share Öppna i ny flik

Fängelse för grov obehörig befattning med hemlig uppgift

2021-06-28

 Tingsrätten har i dag dömt en man hemmahörande i Kristianstadstrakten till sex månaders fängelse för att på ett internetforum ha publicerat uppgifter om militära skyddsobjekt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tillstånd till försäljning av tobaksvaror

2021-06-28

 Vid bedömningen av en enskild näringsidkares lämplighet att bedriva handel med tobaksvaror har hänsyn tagits till omständigheter som hänför sig till en annan person.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2021-06-28

 Dom i mål om rättsprövning av beslut angående upphävande av strandskydd i samband med antagande av detaljplan.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har avslutat huvudförhandlingen i Gamlestaden-målet

2021-06-28

 Tingsrätten kommer att meddela dom i målet den 29 juli 2021 kl.11.00. Vidare har tingsrätten beslutat att samtliga tilltalade utom en ska vara fortsatt häktade i målet.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

2021-06-28

 Offentlig upphandling; fråga om när tidsfristen för att ansöka om överprövning av ett avbrytandebeslut har börjat löpa (Mål nr 1792-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5699-20).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om vapen

2021-06-28

 Ett vapentillstånd kan inte återkallas enbart på grund av en persons engagemang i en våldsbejakande organisation. För att tillståndshavaren ska ha visat sig olämplig krävs t.ex. att det finns en risk för att tillståndshavaren personligen kommer att missbruka sina vapen eller att det finns konkreta omständigheter som talar för att personens engagemang i organisationen innebär en risk att denne förlorar kontrollen över sina vapen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-06-24

 Högsta förvaltningsdomstolen har dömt i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt där förhandsavgörande har hämtats in från EU-domstolen.