Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

En resningsansökan från Unionen har avslagits

2020-02-27

 En dom från Arbetsdomstolen har ansetts inte grundad på uppenbart lagstridig rättstillämpning. Detta trots att avgörandet gick i rakt motsatt riktning mot vad EU-domstolen hade uttalat i ett förhandsavgörande i målet. Anledningen var att Arbetsdomstolens avvikande bedömning endast rörde sådana frågor som ligger inom nationell domstols exklusiva behörighet.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om synnerligen grovt narkotikabrott och penningtvättsbrott med koppling till narkotikahandel på Darknet inleds den 2 mars 2020

2020-02-27

 Den 2 mars 2020 inleds huvudförhandlingen i målet mot de fem personer som står åtalade för bl.a. narkotika- och penningtvättsbrott med koppling till Darknet.

Share Öppna i ny flik

En man döms för mordet i Andersbergs centrum

2020-02-27

 Gävle tingsrätt har idag dömt en man för ett mord som skedde i Andersbergs centrum den 26 september 2019. Mannen döms till fängelse i 15 år.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten i Stockholm berättar om sin verksamhet 2019

2020-02-26

 Kammarrätten presenterar sin verksamhetsberättelse för år 2019.

Share Öppna i ny flik

Information om det s.k. Casinomålet

2020-02-26

 

Uppsala tingsrätt meddelade i januari 2020 dom i det s.k. Casino-målet där 119 personer stod åtalade för i huvudsak grova bedrägerier och grova penningtvättsbrott. 75 personer av de som dömdes i tingsrätten har överklagat domen. Målet handläggs av hovrättens avdelning 8.

Planeringen av målet pågår och huvudförhandlingen beräknas kunna inledas i början april 2020 och pågå fram till mitten av september månad med visst sommaruppehåll.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten har prövat ett villkor om högsta antal åskådare på en fotbollsmatch i Allsvenskan

2020-02-26

 Polismyndighetens beslut att begränsa antalet åskådare på en ståplatsläktare under en fotbollsmatch som AIK Fotboll AB anordnat var riktigt. Det konstaterar förvaltningsrätten i en dom i dag.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten frikänner en tidigare anställd vid Kungliga Myntkabinettet från ansvar för grovt häleri

2020-02-26

 Tingsrätten frikänner en person som åtalats för grovt häleri i sex fall. Tingsrätten avslår även Kungliga Myntkabinettets skadeståndstalan och yrkande om bättre rätt till sju vikingatida mynt samt häver kvarstad.

Share Öppna i ny flik

Den 55-årige man som först erkänt och sedan förnekat att han dödat sin fru i bostaden i Järfälla har frikänts av tingsrätten

2020-02-26

 Den huvudsakliga frågan i målet har varit orsaken till att kvinnan avlidit.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål där barnmorska är åtalad

2020-02-25

 Tingsrätten kommer kl. 14 idag att meddela dom i ett mål där en barnmorska är åtalad.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om tillstånd enligt kulturmiljölagen

2020-02-25

 Högsta förvaltningsdomstolen har i två mål uttalat sig om hur avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen ska göras vid en tillståndsprövning enligt 4 kap. 3 § kulturmiljölagen avseende en kyrkobyggnad.