Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om föreläggande enligt djurskyddslagen

2020-05-29

 

Fråga om det finns förutsättningar att meddela föreläggande enligt djurskyddslagen då bristerna vid tidpunkten för föreläggandet är åtgärdade. (Mål nr 1511-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3419-19).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om utdömande av vite

2020-05-28

 Ett vitesföreläggande om att åtgärda brister i en skolhuvudmans systematiska kvalitetsarbete var inte tillräckligt preciserat för att kunna ligga till grund för utdömande av vitet.

Share Öppna i ny flik

Dom i målet avseende mord och försök till mord i Råcksta och försök till mord m.m. i Nacka

2020-05-28

 Tingsrätten har idag dömt en 23-årig man för medhjälp till försök till mord i Nacka i september 2019. Påföljden har bestämts till åtta års fängelse. Mannen har samtidigt frikänts från mord och försök till mord i Råcksta i augusti 2019 och för annan brottslighet i Nacka. En 30-årig man som åtalats för mord och försökt till mord i Råcksta har frikänts. En annan 30-årig man som åtalats för försök till mord m.m. i Nacka har frikänts.

Share Öppna i ny flik

Stockholms stads upphandling av elcyklar ska göras om

2020-05-28

 Det spanska bolaget Marfina vann i mars Stockholms stads upphandling av elcyklar. Efter att VOI och det norska bolaget UIP ansökt om överprövning har förvaltningsrätten funnit att Marfinas anbud inte längre var giltigt när tilldelningsbeslutet fattades. Eftersom det inte kvarstår några giltiga anbud ska upphandlingen göras om.

Share Öppna i ny flik

Utspridning av hönsgödsel i Trädgårdsföreningen kan inte prövas av förvaltningsrätten

2020-05-28

 

En boende i Linköping har överklagat kommunens utspridning av hönsgödsel i Trädgårdsföreningen under valborgshelgen. Förvaltningsrätten har idag beslutat att avvisa överklagandet. Förvaltnings­rätten konstaterar att det inte har fattats något kommunalt beslut om gödslingen i Trädgårds­föreningen och att frågan därför inte kan prövas av domstolen. Kommunen har uppgett att gödslingen skett som ett led i kommunens trädgårdsskötsel.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten ger företag rätt till avdrag för ränteutgifter avseende en skuld till ett amerikanskt koncernföretag

2020-05-28

 Kammarrätten har prövat om en väsentlig skatteförmån har utgjort det huvudsakliga skälet till uppkomsten av ett skuldförhållande.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-05-27

 Avvisat förhandsbesked om inkomstskatt

Share Öppna i ny flik

Högsta förvaltningsdomstolens verksamhetsberättelse

2020-05-27

 I Högsta förvaltningsdomstolens verksamhetsberättelse för år 2019 får du en bild av domstolens uppdrag, organisation, vägledande avgöranden (prejudikat) samt statistik och ett urval av händelserna under året.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-05-27

 

I målet prövade Högsta förvaltningsdomstolen om en allmän handling, som Kriminalvården skickat in till Kammarrätten för sekretessprövning i ett annat mål, kan lämnas ut enligt begäran. Den aktuella handlingen var en HR-bedömning med beslutsförslag i ett ärende om uppsägning på grund av personliga skäl enligt 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Enligt 39 kap. 2 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess i personaladministrativ...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2020-05-27

 Tjänster som delvis har tillhandahållits via en digital plattform har ansetts utgöra ett enda tillhandahållande som huvudsakligen avser sådan låneförmedling som är en från mervärdesskatteplikt undantagen bank- och finansieringstjänst. Förhandsbesked om mervärdesskatt.