Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ett e-postmeddelande som fastnat i ett spamfilter hos en myndighet har kommit in i tid

2024-01-03

 Ett e-postmeddelande som innan tiden för överklagande gått ut, fastnade i ett spam-filter hos den mottagande myndigheten, och först därefter gick vidare till myndighetens mottagningsfunktion har ansetts ha kommit in i rätt tid.

Share Öppna i ny flik

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om mervärdesskatt samt skattetillägg m.m.

2024-01-03

 Högsta förvaltningsdomstolen har begärt förhandsavgörande från EU-domstolen när det gäller tolkningen av mervärdesskattedirektivets bestämmelser om omvärdering av beskattningsunderlag vid tillhandahållande av koncerninterna tjänster.

Share Öppna i ny flik

Information om ett avgörande som meddelades den 28 december 2023

2023-12-29

 

Högsta domstolen meddelade den 28 december 2023 ett avgörande rörande påföljd (mål B 2977-22). Högsta domstolen har därefter nåtts av beskedet att den person som var tilltalad i målet har avlidit och att detta skedde innan målet avgjordes av domstolen.

Högsta domstolen beklagar detta och har varit i kontakt med de anhöriga.

Det är inte möjligt att helt undvika sådana här situationer. Högsta domstolen behandlar ett stort antal mål varje år med många inblandade. Info...

Share Öppna i ny flik

En dom om omprövning och preskription av livränta

2023-12-29

 Högsta domstolen har klargjort att preskription av en omprövningsfordran omfattar den rätt till ytterligare ersättning för inkomstförluster som uppstår under tiden fram till dess en ny väsentlig förändring inträffar.

Share Öppna i ny flik

Edition och dataskydd

2023-12-29

 Vid beslut om edition av handling med personuppgifter ska hänsyn tas också till den registrerades intresse.

Share Öppna i ny flik

Hinder mot utlämning till Vietnam

2023-12-29

 Högsta domstolen har i ett yttrande till regeringen förklarat att det föreligger hinder enligt utlämningslagen mot att utlämna en person till Vietnam för lagföring. En utlämning skulle också stå i strid med Europakonventionen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetslöshetsförsäkring

2023-12-29

 om en arbetslöshetskassa i samband med omprövning som begärs av den enskilde, ska beakta ett beslut om slutlig skatt som meddelats efter arbetslöshetskassans grundbeslut när underlaget för beräkning av en företagares dagsförtjänst bestäms (Mål nr 3095-23, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2617-22).

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om licensjakt efter varg

2023-12-28

 Bestämmelsen om litispendens i 39 § förvaltningslagen ska tillämpas om det inte finns en bestämmelse i en annan lag eller en förordning som uttryckligen reglerar förutsättningarna för att beslutsmyndigheten ska få ändra ett beslut som har överklagats.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-12-28

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i mål nr UM 6948-23.

Share Öppna i ny flik

Två avgöranden om möjligheterna att döma till skyddstillsyn när den tilltalades personliga och sociala situation har förbättrats

2023-12-28

 Högsta domstolen har i två avgöranden prövat möjligheten att döma till skyddstillsyn när en påtaglig förbättring skett av den tilltalades personliga eller sociala situation.