Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Uppsägning av hyresavtal fick ingen verkan

2022-05-12

 En lokalhyresgäst som vill säga upp hyresavtalet för villkorsändring ska i uppsägningen underrätta hyresvärden om den villkorsändring som begärs. Om hyresgästen inte gör detta, har uppsägningen ingen verkan och hyresförhållandet består. Högsta domstolen har nu tagit ställning till hur tydlig och exakt hyresgästens begäran om villkorsändring ska vara för att hans eller hennes uppsägning ska ha verkan.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer tingsrättens dom i mål om mord och framkallande av fara för annan i Husby centrum

2022-05-12

 Svea hovrätt har i dag fastställt tingsrättens dom i ett mål om mord och framkallande av fara för annan i Husby centrum den 31 maj 2021. Tingsrättens dom där en då 18-årig man dömdes för mord till fängelse i 9 år och 10 månader ändras alltså inte.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om omfattande olaglig försäljning och förmedling av hyreslägenheter

2022-05-12

 

Tingsrätten har i dag meddelat dom i ett mål gällande omfattande olaglig försäljning och förmedling av hyreslägenheter.

I målet har de två huvudtilltalade åtalats för omfattande olaglig försäljning och förmedling av hyreslägenheter i Stockholm under en tvåårsperiod mellan 2017 och våren 2019. Den ena personen döms för ett fall av brott mot förbudet mot otillåten ersättning för överlåtelse av bostadslägenhet och tolv fall av brott mot för...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål gällande förberedelse till mord

2022-05-11

 Tingsrätten dömer tre personer till fängelse i mål gällande bland annat förberedelse till mord. Sju personer frikänns.

Share Öppna i ny flik

Ansvarsbegränsningen var inte oskälig

2022-05-11

 I ett kommersiellt avtal hänvisades till allmänna villkor som innehöll en begränsning av skadeståndsansvaret vid oaktsamhet. Denna ansvarsbegränsning har inte bedömts vara oskälig enligt 36 § avtalslagen och har därför tillämpats så att fullt skadestånd inte behövde betalas.

Share Öppna i ny flik

Vite hindrade inte åtal för miljöbrott

2022-05-11

 En man hade förvarat ett antal uttjänta fordon på sin fastighet. Han förelades av kommunen att frakta bort fordonen. Därutöver åtalades han för att ha förvarat fordonen under en tidsperiod dessförinnan.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-05-11

 Veckans blogginlägg handlar om ordning och säkerhet under en förhandling i domstol. För att komma till rätta med ordningsstörningar kan rättens ordförande fatta olika slags beslut. - Det är en förutsättning för att domstolarna ska kunna genomföra sin verksamhet, säger Peter Krikström som har skrivit boken Ordning och säkerhet i domstol.

Share Öppna i ny flik

Åtal för flera fall av försök till mord m m vid en skola i Kristianstad

2022-05-11

 

Tingsrätten har tidigare publicerat pressmeddelande angående huvudförhandlingen i detta mål. I detta pressmeddelande har angivits att huvudförhandlingen i huvudsak kommer att vara offentlig. Med hänsyn till den uppmärksamhet målet hittills föranlett har emellertid fråga uppkommit om förhandlingen bör hållas inom stängda dörrar med stöd av 27 § andra stycket lagen (1964:67) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Mot bakgrund härav vill tingsrätten informera om a...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

2022-05-11

 Fråga om en anställds förvärv av s.k. syntetiska optioner från arbetsgivarens moderbolag, vilket har förenats med villkor bl.a. om rätt för utfärdaren att återköpa optionerna vid avslutad anställning, vid beskattningen ska anses utgöra förvärv av värdepapper (Mål nr 6234-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 513-21).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2022-05-10

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål nr UM 2869-22.