Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Friande dom i mål om framkallade av fara för annan

2022-04-08

 Den man som stått åtalad för framkallande av fara för annat efter att som hiv-positiv utan att ha berättat om det haft oskyddade samlag frias. Med hänvisning till utgången i skuldfrågan avslås målsägandens yrkande om skadestånd och åklagarens talan om utvisning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2022-04-08

 Dom i mål om rättsprövning avseende beslut om tillstånd enligt miljöbalken till verksamhet inom Göteborgs skärgårdskjutfält.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om resning

2022-04-08

 

En ansökan om resning gavs in sedan det hade upptäckts att bevisning i form av originalhandlingar och USB-minne, som hade getts in till migrationsdomstolen, hade förkommit och inte fanns tillgängliga för Migrationsöverdomstolen när beslut fattades om att inte meddela prövningstillstånd. I resningsansökan angavs det inte på vilket sätt den förkomna bevisningen skulle haft betydelse för frågan om prövningstillstånd och inte heller i övrigt fanns det något som gav stöd för att handl&au...

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om edition av elektroniska handlingar

2022-04-08

 I avgörandet klargör Högsta domstolen vad som krävs för att en person ska anses inneha en elektronisk handling på ett sådant sätt som förutsätts vid edition. Domstolen behandlar också i vilken utsträckning en domstol i Sverige kan förelägga en part som är bosatt utomlands att ge in en elektronisk handling som finns utomlands.

Share Öppna i ny flik

Förkortad expeditionstid

2022-04-08

 Den 14 april (skärtorsdagen) har kammarrätten öppet kl. 08.00–13.00.

Share Öppna i ny flik

Omorganisation av skolverksamhet strider inte mot barnkonventionen

2022-04-08

 Kammarrätten bedömer att Solna stads och Danderyds kommuns beslutade förändringar i respektive kommuns skolverksamhet inte strider mot barnkonventionen.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål som handlar om händelser på en gymnasieskola i Varberg

2022-04-08

 Hovrätten dömer den åtalade mannen för försök till mordbrand, misshandel och elva fall av grovt olaga hot, i stället för försök till grov mordbrand och försök till mord. Hovrätten dömer mannen till samma påföljd som tingsrätten, nämligen rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mervärdesskatt m.m.

2022-04-08

 Det har ansetts förenligt med EU-rätten att tillämpa de svenska bestämmelserna om jämkning och återbetalning av ingående mervärdesskatt när en fastighetsägare lägger ned ett byggprojekt innan någon skattepliktig uthyrning har kommit till stånd.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2022-04-08

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2022-04-07

 Regeringen har den 7 april 2022 utnämnt: