Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Åtal för mord i Lekeryd

2018-03-21

 Kammaråklagare Adam Rullman vid Åklagarkammaren i Jönköping har i dag väckt åtal mot två män misstänkta för mord för på en 47-årig man i en mindre ort i Lekeryd i Jönköpings kommun i november 2017. Åtalet gäller två män, 52 och 65 år gamla.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen om SVT:s domstolen

2018-03-20

 I veckans blogginlägg skriver tingsfiskalerna Mattias Kumlien och Carolina Wiger, chefsrådmannen Marie-Louise Ollén och administrativa fiskalen Karin Lambertz om det fjärde avsnittet i SVT:s serie Domstolen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2018-03-20

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att en spegelkopia av information som tagits i beslag av Polismyndigheten utgör en allmän handling och att detta förhållande inte förändras av att hårddisken till följd av domstols beslut om förverkande har förstörts.

Share Öppna i ny flik

Två personer döms för synnerligen grov narkotikasmuggling

2018-03-20

 Mängden farlig narkotika medför att brottet ska bedömas som synnerligen grov narkotikasmuggling. Påföljderna har bestämts till fängelse i åtta respektive sju år.

Share Öppna i ny flik

Västlänken M 1808-18

2018-03-20

 Den 31 januari 2018 lämnade mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt Trafikverket tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken för anläggandet av järnvägsprojektet Västlänken och Olskrokens planskildhet. I domen fattade mark- och miljödomstolen beslut att lämna Trafikverkets yrkande om verkställighet utan bifall. Domen har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen av bl.a....

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om folkbokföring

2018-03-19

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en person, som har dubbel bosättning i Sverige och utomlands och som under en längre tid bedriver studier i utlandet, har sin egentliga hemvist utomlands.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

2018-03-16

 Fråga om förutsättningarna för att ålägga en kommun att betala en särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och, om så är fallet, om det finns synnerliga skäl för att efterge avgiften. (Mål nr 147-17, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1822-16).

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten ogiltigförklarar ett ramavtal

2018-03-16

 Svenska Bostäder och en leverantör har i praktiken avvikit från väsentliga villkor i jämförelse med ett befintligt ramavtal. Kammarrätten i Stockholm bedömer att det genom parternas agerande har uppstått ett nytt ramavtal och att detta avtal är ogiltigt eftersom det inte utannonserats enligt reglerna i lagen om offentlig upphandling.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om ersättning för kostnader

2018-03-16

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att skatteförfarandelagens regler om rätt till ersättning för ombudskostnader inte är tillämpliga i ett mål som gäller återkallelse av godkännande som skattebefriad förbrukare av bränsle.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om underhållsstöd

2018-03-16

 Fråga om tillämpningen av bevisbörderegeln i 18 kap. 3 § andra stycket socialförsäkringsbalken. (Mål nr 3828-17 och 4104-17 samt mål nr 7223--7224-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1458-16 och 1459-16 samt Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2666--2667-17).