Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Utrymmet att utan muntlig förhandling överpröva ett beslut från en hyresnämnd

2023-12-18

 Högsta domstolen har uttalat sig om utrymmet för en hovrätt att utan muntlig förhandling överpröva ett beslut av hyresnämnd, trots att en part har begärt förhandling.

Share Öppna i ny flik

Risk för att barnet ska föras utomlands har bedömts utgöra hinder mot att förordna om umgänge

2023-12-18

 I ett mål om umgänge med barn har flera omständigheter framkommit som var för sig talar för att det finns en risk för att den förälder som barnet inte bor tillsammans med ska föra barnet utomlands och hålla kvar barnet där. En sammantagen bedömning utifrån vad som är bäst för barnet har lett till slutsatsen att det inte finns förutsättningar att besluta om rätt till umgänge med föräldern.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2023-12-15

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Förändrade öppettider

2023-12-15

 Från och med 2 januari 2024 öppnar domstolarna i Växjö kl.8.30.

Share Öppna i ny flik

Resning av två domar från Arbetsdomstolen

2023-12-15

 Frågan i båda målen gällde Arbetsdomstolens rättstillämpning avseende lönefordringar i en företagsrekonstruktion enligt 1996 års lag om företagsrekonstruktion. Högsta domstolen har funnit att Arbetsdomstolen i domarna påtagligt avvikit från det rättsläge som gäller och att en sådan rättstillämpning riskerar att leda till långtgående konsekvenser för hela systemet avseende företagsrekonstruktion, konkurs och lönegaranti.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2023-12-14

 Dom om försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2023-12-13

 En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter (SOU 2023:43)

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2023-12-12

 Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Beslut i faderskapsmål om DNA-undersökning med hjälp av vävnad från en avliden och begravd person

2023-12-12

 Högsta domstolen har i ett faderskapsmål beslutat att en DNA-undersökning ska få genomföras med hjälp av vävnad från en avliden och begravd person. Domstolen har vägt in att barnet har ett starkt intresse av att få kännedom om sin identitet och sitt ursprung.

Share Öppna i ny flik

Nytt avgörande om konkursförvaltares arvode

2023-12-12

 Vid förvaltning av ett konkursbo med ytterst begränsad omfattning, där det på ett tidigt stadium stod klart att någon utdelning i konkursen inte skulle bli aktuell, har förvaltarens arbete med att åtgärda skönsbeskattning av konkursgäldenären inte ansetts främja en förmånlig och snabb avveckling av konkursboet. Förvaltaren har därför inte fått arvode för arbetet med beskattningen.