Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Förbudet mot att behandla personuppgifter i obehörighetsärenden om präster upphävs

2020-06-17

 Förvaltningsrätten har idag upphävt Datainspektionens beslut om att Stockholm och Uppsala Stift inte får behandla personuppgifter inom ramen för obehörighetsärenden gällande präster och diakoner. Domstolen anser att behandlingen faller inom ramen för det så kallade medlemsundantaget i EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen i det s k Sigma-målet har avslutats

2020-06-17

 Huvudförhandlingen i det omfattande narkotikamål som har pågått vid Göteborgs tingsrätt sedan den 9 oktober 2019 har nu avslutats. Dom i målet kommer att meddelas den 27 juli 2020.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om byte av efternamn

2020-06-16

 

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om en person på grund av särskilda skäl får byta sitt efternamn till ett nybildat efternamn som godkänts i ett annat land (Mål nr 6184-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 782-19).

Share Öppna i ny flik

Förstärkningsstyrkan utökas - och blir snabbare

2020-06-16

 Förstärkningsstyrkan med domare som kan rycka in på domstolar som tillfälligt behöver extra resurser, kommer att utökas. Styrkan får fler fasta domare som flexibelt arbetar över hela Sverige, men även handläggare och pensionerade domare knyts nu till satsningen.

Share Öppna i ny flik

Styrelseledamots medansvar för bolagets rättegångskostnader

2020-06-16

 En styrelseledamot i ett aktiebolag som försatts i konkurs var personligt betalningsansvarig för bolagets skulder som uppkommit under en period före konkursen. Frågan var i vilken utsträckning detta betalningsansvar omfattade en förpliktelse för bolaget att ersätta rättegångskostnader enligt en dom som hade meddelats under denna period men där kostnaderna till övervägande del hade upparbetats.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om färdtjänst

2020-06-16

 Högsta förvaltningsdomstolen har i ett mål om färdtjänst funnit att en skrivelse med information om begränsning av antal färdtjänstresor, som trafikförvaltningen skickat till personer med färdtjänsttillstånd, inte utgör ett förvaltningsbeslut.

Share Öppna i ny flik

Domstolen anser att verksamheten vid Preemraff i Lysekil kan tillåtas

2020-06-15

 Mark- och miljööverdomstolen anser att verksamheten vid Preemraff i Lysekil kan tillåtas. Det framgår av det yttrande som domstolen idag har överlämnat till regeringen.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten har prövat överklaganden gällande överträdelser av spellagens bonusbestämmelse

2020-06-15

 Förvaltningsrätten har idag meddelat domar i fyra mål där beslut från Spelinspektionen om att meddela varningar eller anmärkningar i kombination med sanktionsavgifter för överträdelser av spellagens bonusbestämmelse har överklagats. Förvaltningsrätten har avslagit två överklaganden och ändrat två beslut endast på så sätt att sanktions¬avgiften sänkts.

Share Öppna i ny flik

Uppdaterade dokument med vägledning till parterna

2020-06-15

 Hovrätten har uppdaterat dokumenten med vägledning till parterna om sakframställning och framläggande av bevisning i brottmål och tvistemål.

Share Öppna i ny flik

20-årig man döms för försök till mord

2020-06-15

 På en parkering vid Boda borg i Skellefteå har en 20-årig man dragit kniv och huggit en annan ung man mot kroppen åtminstone fyra gånger. Skadorna som uppstod var livshotande. Tingsrätten dömer därför 20-åringen för försök till mord till fängelse i fem år och tio månader.