Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen prövar mål om den nya sexualbrottslagstiftningen

2019-07-11

 Nya regler om sexualbrott infördes den 1 juli 2018. Gränsen för straffbar gärning går numera vid om deltagandet i en sexuell handling är frivilligt eller inte. Det krävs inte längre att gärningsmannen använt sig av våld eller hot, eller utnyttjat offrets särskilt utsatta situation, för att han eller hon ska kunna dömas för våldtäkt. Vidare finns en ny straffbestämmelse om ansvar för oaktsam...

Share Öppna i ny flik

Två prejudikat om försäkringsförmedling

2019-07-11

 Högsta domstolen har i två mål prövat om handlingar som har vidtagits av en försäkringsförmedlare omfattas av begreppet försäkringsförmedling och därmed av försäkringsförmedlarens ansvarsförsäkring.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen avgör fråga om rätt för enskild att bli hörd vid överklagande av detaljplan

2019-07-10

 En kommun hade antagit en detaljplan gällande utbyggnad av en befintlig småbåtshamn. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen av en granne, en fastighetsägarförening och en intresseorganisation. Mark- och miljödomstolen upphävde detaljplanen utan att först höra med fastighetsägaren och en nyttjanderättshavare som påtagligt berördes av detaljplanen. Förfarandet har ansetts utgöra...

Share Öppna i ny flik

Skolledare döms för 21 fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn

2019-07-10

 Stockholms tingsrätt har idag meddelat dom mot den s.k. skolledaren som stått åtalad för grova sexualbrott mot tre barn. Skolledaren döms för 21 fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn avseende ett då nioårigt barn huvudsakligen begångna i skolmiljö. Han frikänns från åtalet om sexuellt övergrepp mot barn och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering avseende två målsägare som enligt...

Share Öppna i ny flik

21-årig man döms till fängelse för explosioner på skola i Hässleholm

2019-07-10

 Tingsrätten har i dag dömt en 21-årig man för bland annat allmänfarlig ödeläggelse genom att ha orsakat två explosioner på en skola i Hässleholm. Straffet har bestämts till fängelse i två år och tre månader. Mannen ska också betala skadestånd.

Share Öppna i ny flik

Ninja Casinos licens ska vara återkallad tills vidare

2019-07-09

 Kammarrätten meddelade idag dom i målet om Ninja Casinos licens. I domen bekräftas att licensen ska vara återkallad tills vidare.

Share Öppna i ny flik

Extradition to China is refused

2019-07-09

 In a holding delivered to the Swedish Government, the Supreme Court finds that there are impediments to the extradition of a person to China under the Extradition Act. Extradition would also be contrary to the European Convention on Human Rights.

Share Öppna i ny flik

Talan om trafikskadeersättning mot eget försäkringsbolag kan prövas vid domstol på den ort där skadan uppkom

2019-07-09

 Frågan om domstol är behörig att pröva ett mål i anledning av en skadegörande handling med stöd av det s.k. skadeståndsforum i 10 kap. 8 § rättegångsbalken, när talan riktar sig mot en försäkringsgivare som man står i ett avtalsförhållande till, har varit föremål för skilda uppfattningar. Högsta domstolen har nu, sedan prejudikatfrågan hänskjutits dit av hovrätten, förklarat att behörigheten fö...

Share Öppna i ny flik

Utlämning till Kina vägras

2019-07-09

 Högsta domstolen har i ett yttrande till regeringen förklarat att det föreligger hinder enligt utlämningslagen mot att utlämna en person till Kina för lagföring. En utlämning skulle också stå i strid med Europakonventionen.

Share Öppna i ny flik

Den man som 2008 dödade en 29-årig kvinna i trakterna kring Gällivare får inte sitt livstidsstraff tidsbestämt

2019-07-09

 Örebro tingsrätt har idag beslutat att avslå mannens ansökan om att få livstidsstraff omvandlat till ett tidsbestämt fängelsestraff. Den i dag 61-årige mannen dömdes av hovrätten för Övre Norrland den 18 juni 2009 till livstids fängelse för mord på en 29-årig kvinna. Av domen framkommer att kvinnan och den dömde stötte samman på en rastplats i Gällivare, att mannen tog med sig kvinnan från...