Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd av Migrationsöverdomstolen

2020-09-09

 Prövningstillstånd meddelat i Migrationsöverdomstolens mål 9719-20.

Share Öppna i ny flik

Invändning mot registrering av varumärke på grund av ond tro avslås

2020-09-09

 

Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit en invändning mot registreringen av varumärket SHOTFABRIKEN. Invändaren gjort gällande att sökanden hade låtit registrera varumärket i ond tro.

 

I ärendet var det bl.a. fråga om hur bestämmelsen i den svenska varumärkeslagen (2 kap. 8 § första stycket 4) skulle tolkas i ljuset av EU-domstolens uttalande att bestämmelsen i varumärkesförordningen om ogiltigförklaring av ett varumärke på grund av ond tro, inte är begr&aum...

Share Öppna i ny flik

Remissyttrande

2020-09-09

 Remissvar avseende föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens förskrifter och allmänna råd (EIFS 2014:8) om mätning, beräkning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar

Share Öppna i ny flik

Rättegången i uppmärksammat mål om grovt koppleri i Stockholm inleds måndagen den 14 september 2020

2020-09-08

 Två personer har åtalats vid Stockholms tingsrätt för grovt koppleri. Enligt åtalet har de tilltalade under perioden maj 2018 – maj 2020 drivit verksamhet i en massagesalong och där uppsåtligen främjat och på ett otillbörligt sätt utnyttjat att flera målsäganden haft tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Förutom åtal för grovt koppleri har åtal också väckts för bl.a. grovt bokföringsbrott och brott mot vapenlagen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-09-08

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att reglerna om skattefrihet för s.k. personaloptioner är tillämpliga när optionerna ger den anställde rätt att förvärva aktier genom användande av teckningsoptioner enligt ett visst förfarande.

Share Öppna i ny flik

Nya mål till förvaltningsrätten efter lagen om stöd vid korttidsarbete

2020-09-04

 De som får avslag på sin ansökan om stöd vid korttidsarbete av Tillväxtverket kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Eftersom detta är nya bestämmelser som gäller från den 16 mars i år har det inneburit flera nya frågor för domstolen att ta ställning till. Särskilda resurser har avsatts för att avgöra målen skyndsamt.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2020-09-04

 

Målet gäller ett antal bolag som beslutat att gemensamt bedriva tandvårdsverksamhet i ett kommanditbolag. Enligt bolagsavtalet skulle kommanditbolagets resultat fördelas mellan bolagsmännen utifrån hur stor del av detta resultat som respektive bolagsman hade bidragit till. Bolagen ansökte om förhandsbesked för att få veta om resultatandelarna utgör ersättning för omsättning av varor eller tjänster i mervärdesskattehänseende.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att avgörande f&...

Share Öppna i ny flik

28-åring dömd för dubbelmord i Hjo

2020-09-04

 En person har dömts för mordet på ett gift par i Hjo. Den dömda personen är barn till offren. Gärningen skedde den 8 mars 2020 då den tilltalade kom på besök hos föräldrarna och efter diskussioner angrep dem med kniv. Offren avled av stick- och skärskador.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2020-09-03

 Uppehållstillstånd kan beviljas en utlänning som är bosatt utomlands men dagpendlar till Sverige för att arbeta.

Share Öppna i ny flik

Nytt rättsfall om vad prövningen i ett ärende om förordnande av bodelningsförrättare ska omfatta

2020-09-03

 I ett ärende om förordnande av bodelningsförrättare efter ett samboförhållande ska det inte göras någon prövning av om bodelning behövs med hänsyn till egendomsförhållandena.