Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-04-18

 Den tid en tredjelandsmedborgare som haft härledd uppehållsrätt suttit frihetsberövad som häktad och därefter avtjänat fängelsestraff kan inte beaktas vare sig vid bedömningen av permanent uppehållsrätt eller vid bedömningen av bibehållen uppehållsrätt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2019-04-17

 Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt under vilka förutsättningar ett företag får fortsätta att tillämpa räkenskapsenlig avskrivning av inventarier efter en fusion med ett företag som inte hade rätt att använda den metoden.

Share Öppna i ny flik

Northvolt AB får miljötillstånd till utökad produktion i Skellefteå

2019-04-17

 Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har i dag lämnat Northvolt AB ett nytt tillstånd till att anlägga en fabrik för tillverkning av litiumjonbatterier i Skellefteå. Bolaget får nu tillverka mer än dubbelt så stor mängd litiumjonbatterier och metalloxider än vad bolaget fick tillstånd till genom en dom förra året.

Share Öppna i ny flik

Linköpings kommuns beslut om avgift för kopior av allmänna handlingar strider inte mot lag

2019-04-17

 Förvaltningsrätten har bedömt att Linköpings kommuns beslut om avgift för kopior av allmänna handlingar inte strider mot kommunallagen eller tryckfrihetsförordningen.

Share Öppna i ny flik

Det är inte straffbart att i ett polisförhör ge falskt alibi åt en person som har dömts för ett brott

2019-04-17

 En kvinna åtalades för skyddande av brottsling. Hon hade vid polisförhör lämnat uppgifter i syfte att ge alibi åt en person som hade dömts för medhjälp till mord. Tingsrätten och hovrätten ansåg att det inte var straffbart att lämna uppgifterna och frikände kvinnan. Högsta domstolen gör samma bedömning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om fastighetsskatt

2019-04-17

 Vindkraftverk ska beskattas med en skattesats om 0,5 procent om en lägre skattesats skulle leda till att takbeloppet för stöd av mindre betydelse överskrids.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om vårdslöshet i trafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada, mål B 2412-18 vid Borås tingsrätt

2019-04-17

 Tingsrätten har idag den 17 april 2019 meddelat dom i ett uppmärksammat mål där en busschaufför åtalats för vårdslöshet i trafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Tingsrätten har ogillat samtliga åtal. Tingsrätten har kommit fram till att det är utrett att trafikolyckan har uppkommit till följd av att föraren tappat kontrollen över bussen. Det har i sin tur berott på att...

Share Öppna i ny flik

Tillstånd till övertäckning av fornlämning står fast

2019-04-17

 Länsstyrelsens beslut att ge Bostadsrättsföreningen Sjögatan i Falsterbo tillstånd att övertäcka delar av en fornlämning vid nybyggnad av sex flerbostadshus ändras inte. Riksantikvarieämbetet, som yttrat sig i målet, anser att länsstyrelsens tillståndsbeslut var riktigt. Kammarrätten ansluter sig till den bedömningen och avslår Falsterbonäsets naturvårdsförenings överklagande.

Share Öppna i ny flik

Oskäligt avtalsvillkor vid biluthyrning förbjuds

2019-04-16

 Patent- och marknadsöverdomstolen förbjuder Biluthyrarnas branschorganisation att låta konsumenterna oavsett vållande stå kostnaden för skadade och stulna hyrbilar.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-04-16

 Högsta förvaltningsdomstolen har i ett mål undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisat ansökningen då det fanns sådana brister i det lämnade underlaget att något förhandsbesked inte borde ha lämnats av Skatterättsnämnden.