Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Två rumänska män döms för människohandel - sexköpare döms för oaktsam våldtäkt

2019-04-26

 Tingsrätten har idag dömt två rumänska män för människohandel där brottsoffret är en ung rumänsk kvinna som har exploaterats för sexuella ändamål. Männen har genom olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av kvinnans utsatta belägenhet och med andra otillbörliga medel rekryterat kvinnan i Rumänien, transporterat henne till Sverige och här under ca tre veckors tid under sommaren 2018 inhyst henne ...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2019-04-26

 Ovillkorade aktieägartillskott som har lämnats till ett underskottsföretag får inte räknas med i utgiften för förvärvet av det bestämmande inflytandet vid tillämpning av beloppsspärren.

Share Öppna i ny flik

Entledigande av styrelseledamöter i en stiftelse

2019-04-26

 Styrelseledamöter i en stiftelse har handlat i strid mot bestämmelserna om jäv. De har enligt Högsta domstolen misskött sina respektive uppdrag så att de ska entledigas.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2019-04-26

 Ingår åtgärder som ett offentligt biträde vidtar för att överklaga Migrationsverkets avslagsbeslut i ett ärende om snabb handläggning enligt 12 § förvaltningslagen i det uppdrag som följer av biträdets förordnande i ett ärende om utvisning eller avvisning.

Share Öppna i ny flik

Dom angående tjänstefel vid svensk ambassad i utlandet

2019-04-26

 Stockholms tingsrätt har idag dömt en tjänsteman för att under år 2014 uppsåtligen ha begått tjänstefel till villkorlig dom. Åtalet omfattade 74 ärenden om s.k. Schengenviseringar för turism i Sverige. Tingsrätten har ogillat åtalet beträffande flertalet ärenden. Tjänstemannen var även åtalad för medhjälp till eller anstiftan till grov urkundsförfalskning men även i den delen har den tilltalade...

Share Öppna i ny flik

JC försätts i konkurs

2019-04-25

 Stockholms tingsrätt har i dag beslutat att JC försätts i konkurs. Advokaten Mats Emthén har utsetts till förvaltare i konkursen.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om förberedelse till terroristbrott

2019-04-25

 Den 2 maj påbörjar hovrätten huvudförhandlingen i ett mål om bl.a. förberedelse till terroristbrott. Förhandlingen kommer att hållas i Stockholms tingsrätt, säkerhetssal 2, och beräknas pågå till och med den 24 maj.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2019-04-25

 Fråga om anknytningsperson med tidsbegränsad anställning och medlemskap i arbetslöshetskassa kan anses uppfylla försörjningskravet.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten var inte jävig att fortsätta huvudförhandlingen i ett brottmål för att ta upp kompletterande bevisning

2019-04-25

 En tid efter att huvudförhandlingen i hovrätten hade avslutats, men innan dom hade meddelats, gav den tilltalade in ny bevisning. Hovrätten bestämde att huvudförhandlingen skulle fortsätta med samma domare. Den tilltalade ansåg att hovrätten borde ha beslutat att ny huvudförhandling skulle ha hållits med andra domare.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer sju män för människohandel

2019-04-25

 I en dom som meddelats i dag dömer hovrätten sju män för bl.a. människohandel och bestämmer påföljderna till fängelse i mellan sex år och ett år och sex månader. Detta innebär att hovrätten i huvudsak ansluter sig till den dom som Växjö tingsrätt meddelade i december förra året. Hovrätten dömer dock för människohandel beträffande fler målsägande än tingsrätten och skärper straffen för fem av de...