Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Tips och råd i skattemål

2019-06-05

 En ny rapport, ”Åtgärder för att förbättra skatteprocessen i stora och komplicerade mål – ökad samsyn mellan inblandade parter”, visar vägen till hur skattemål kan hanteras av domstolar och parter från start till mål. Rapporten ges ut gemensamt av Sveriges advokatsamfund, Skatteverket och förvaltningsdomstolarna.

Share Öppna i ny flik

Återvinning av betalning av skuld (hyresbetalningar) har inte kunnat ske, eftersom det inte har varit konkursgäldenärens egen skuld

2019-06-05

 Ett bolag, som gick i konkurs, hade strax före konkursutbrottet gjort flera hyresbetalningar avseende en lokal. Återvinning av betalningarna har inte kunnat ske med stöd av 4 kap. 10 § första stycket konkurslagen, eftersom betalningarna har skett till annan än konkursbolagets borgenär.

Share Öppna i ny flik

DOM: Angående DFA-kedjan

2019-06-05

 DOM: DFA-kedjan (diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning) är ett av flera hjälpmedel vid bedömningen av rätt till sjukpenning. Enbart att det saknas objektiva undersökningsfynd har inte en avgörande betydelse för rätten till sjukpenning vid psykisk sjukdom.

Share Öppna i ny flik

Mamma döms för egenmäktighet med barn, grovt brott, och grovt förtal.

2019-06-05

 Stockholms tingsrätt har i dag dömt en kvinna för egenmäktighet med barn, grovt brott, och grovt förtal till villkorlig dom och dagsböter. Den dömda kvinnan har medgett att hon hållit barnet gömt i Sverige, men invänt att hon har befunnit sig i en nödsituation. Tingsrätten har funnit att hennes handlande varit oförsvarligt och dömt kvinnan i enlighet med åtalet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2019-06-05

 Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt om utgifter för en åtgärd som innebär en viss förbättring av en byggnad men som följer den allmänna tekniska utvecklingen av byggstandarden ska få dras av i sin helhet såsom utgifter för reparation och underhåll.

Share Öppna i ny flik

Störande byggnadsarbeten har gett en lokalhyresgäst rätt till hyresnedsättning och till förtida uppsägning av hyresavtalet

2019-06-04

 I ett nästan nytt köpcentrum inledde hyresvärden efter några få år ett stort och störande ombyggnadsarbete. Högsta domstolen utvecklar i domen hur frågor om nedsättning av hyran och rätten att i förtid säga upp ett lokalhyresavtal ska bedömas.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten slutar använda fax

2019-06-04

 Från och med 1 juli går det inte att kommunicera med hovrätten via fax. Det går bra att skicka dokument med e-post och säker e-post.

Share Öppna i ny flik

Nämndeman döms för omfattande bedrägerier

2019-06-04

 Stockholms tingsrätt har idag dömt en nämndeman för grova bedrägerier. Bedrägerierna har bestått i att nämndemannen för sin tjänstgöring i domstol begärt ersättning för inkomstförlust i form av löneavdrag trots att han inte haft någon anställning. Tingsrätten har också dömt en person för medhjälp till flera av bedrägerierna.

Share Öppna i ny flik

Beslut i fråga om häktning i mål B 3167-19

2019-06-03

 Uppsala tingsrätt har ansett att det inte är proportionerligt att häkta Julian Assange och har därför avslagit åklagarens häktningsframställan.   Åklagaren beslutade den 13 maj 2019 att återuppta förundersökningen beträffande våldtäkt, mindre grovt brott, i Enköping den 17 augusti 2010.   Åklagaren har därefter begärt att Julian Assange ska häktas i sin utevaro.   Tingsrätten anser att Julian...

Share Öppna i ny flik

Decision concerning an application for a detention order in Case B 3167-19

2019-06-03

 Uppsala District Court has dismissed the public prosecutor’s request to detain Julian Assange in his absence. A detention order would not be in accordance with the principle of proportionality.