Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-06-03

 Målet gäller rätt att ta del av allmän handling. Kammarrätten i Sundsvall avslog en begäran om att få ta del av handlingar med motiveringen att uppgifterna i handlingarna omfattades av sekretess. Högsta förvaltningsdomstolen gjorde inte någon annan bedömning än den som kammarrätten gjort.  

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-06-03

 En handling som översänts till domstol för prövning av om sekretess föreligger är inkommen och därmed allmän hos domstolen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-06-03

 Handlingar som översänts till domstol för prövning av om sekretess föreligger har inte ansetts vara tillförda målet och en klagande hade därför inte rätt att ta del av dem med stöd av bestämmelsen om partsinsyn.

Share Öppna i ny flik

Misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse på skola ska genomgå rättspsykiatrisk undersökning

2019-05-31

 Tingsrätten har idag beslutat att den 21-årige man som åtalats för bl.a. två explosioner på en skola i Hässleholm ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning och att han ska vara fortsatt häktad.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-05-31

 När Migrationsverket har upphävt en Schengenvisering och Polismyndigheten har fattat ett beslut om avvisning ska ett överklagande av avvisningsbeslutet prövas av Migrationsverket som första instans.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2019-05-31

 Försäkringskassans ställningstagande att inte längre betala ut assistansersättning direkt till en viss assistansanordnare utgör inte ett överklagbart beslut.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om ersättning för vårdkostnader

2019-05-31

 Fråga om vilken betydelse det fria vårdvalet har för rätten till ersättning för kostnader för vård i ett annat land inom EES-området.

Share Öppna i ny flik

Tidpunkt för beslut i det s.k. Högskoleprovsmålet

2019-05-29

 Domen i det s.k. Högskoleprovsmålet (Norrköpings tingsrätts mål B 1296-18) har överklagats av flera av de tilltalade som dömdes av tingsrätten. Även åklagaren har överklagat domen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2019-05-29

 Fråga om en försäkrad i ett visst fall har rätt att behålla sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) efter det att hon avbrutit sina studier en kortare tid före beräknad förlossning (Mål nr 1961-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 843-18).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2019-05-29

 Fråga om en försäkrad, som varit tjänstledig från sitt arbete för studier, i visst fall har rätt att behålla sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) efter det att hon avbrutit sina studier en kortare tid före beräknad förlossning (Mål nr 1962-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 126-18).