Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om utdömande av vite

2024-01-10

 En förutsättning för att ett vite ska få dömas ut är att vitesföreläggandet har fått laga kraft. Högsta förvaltningsdomstolen har i ett avgörande i plenum fastställt att detta gäller även när föreläggandet som sådant gäller omedelbart.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2024-01-09

 Sjukpenninggrundande inkomst ska beräknas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

Share Öppna i ny flik

Böter har förvandlats till fängelse

2024-01-04

 Det har av särskilda skäl ansetts motiverat från allmän synpunkt att förvandla en persons obetalda böter till fängelse.

Share Öppna i ny flik

Stöld i bostad bedöms inte som grov

2024-01-04

 Den tilltalade skulle vara bärhjälp vid ett pianoköp och släpptes därför in i säljarens bostad tillsammans med köparen. När säljaren och köparen gick in i ett angränsande rum för att göra upp köpet var den tilltalade kvar i hallen. Där tog han en plånbok från en jacka. I plånboken fanns drygt 800 kr i kontanter samt kontokort och körkort.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om registrering av nyckelbiotop

2024-01-04

 Skogsstyrelsens registrering av en nyckelbiotop har inte ansetts utgöra ett överklagbart beslut.

Share Öppna i ny flik

Ett e-postmeddelande som fastnat i ett spamfilter hos en myndighet har kommit in i tid

2024-01-03

 Ett e-postmeddelande som innan tiden för överklagande gått ut, fastnade i ett spam-filter hos den mottagande myndigheten, och först därefter gick vidare till myndighetens mottagningsfunktion har ansetts ha kommit in i rätt tid.

Share Öppna i ny flik

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om mervärdesskatt samt skattetillägg m.m.

2024-01-03

 Högsta förvaltningsdomstolen har begärt förhandsavgörande från EU-domstolen när det gäller tolkningen av mervärdesskattedirektivets bestämmelser om omvärdering av beskattningsunderlag vid tillhandahållande av koncerninterna tjänster.

Share Öppna i ny flik

Information om ett avgörande som meddelades den 28 december 2023

2023-12-29

 

Högsta domstolen meddelade den 28 december 2023 ett avgörande rörande påföljd (mål B 2977-22). Högsta domstolen har därefter nåtts av beskedet att den person som var tilltalad i målet har avlidit och att detta skedde innan målet avgjordes av domstolen.

Högsta domstolen beklagar detta och har varit i kontakt med de anhöriga.

Det är inte möjligt att helt undvika sådana här situationer. Högsta domstolen behandlar ett stort antal mål varje år med många inblandade. Info...

Share Öppna i ny flik

En dom om omprövning och preskription av livränta

2023-12-29

 Högsta domstolen har klargjort att preskription av en omprövningsfordran omfattar den rätt till ytterligare ersättning för inkomstförluster som uppstår under tiden fram till dess en ny väsentlig förändring inträffar.

Share Öppna i ny flik

Edition och dataskydd

2023-12-29

 Vid beslut om edition av handling med personuppgifter ska hänsyn tas också till den registrerades intresse.