Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Ett fall av Covid i Gamlestaden-målet

2021-03-31

 Under eftermiddagen har tingsrätten fått besked om att en tilltalad i målet testat positivt för Covid 19.

Share Öppna i ny flik

Södertörns tingsrätt avslår begäran om att avvisa Encrobevisning

2021-03-31

 Tingsrätten har idag beslutat att avslå begäran om att avvisa åklagarens bevisning i det s.k. Encro-målet.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-03-31

 Högsta förvaltningsdomstolen upphäver Skatterättsnämndens förhandsbesked och visar målet åter till nämnden för ny handläggning.

Share Öppna i ny flik

Raplåt var med hänsyn till yttrandefriheten inte hot mot tjänsteman

2021-03-31

 Målet i Högsta domstolen gällde främst hur yttrandefrihetsrättsliga aspekter ska beaktas vid bedömningen av ett åtal för hot mot tjänsteman. Utgångspunkten för Högsta domstolens prövning var att låten hade tillkommit och publicerats som hämnd för en polisinsats och för polisens uttalanden i anslutning till denna om att den typen av spelningar inte borde bokas av arrangörerna. Högsta domstolen gör flera principiella uttalanden om hur man ska se på fall av detta slag.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om partsställningen i ett arrendeavtal efter villkorad överlåtelse av den fastighet där arrendet är beläget

2021-03-31

 Högsta domstolens avgörande innebär att säljaren av en fastighet med ett existerande arrende har kvar sina partsbefogenheter i arrendeavtalet fram till dess att köparen har tillträtt fastigheten.

Share Öppna i ny flik

Formkravet för förhandsavtal att upplåta bostadsrätt

2021-03-31

 Två personer var intresserade av att köpa en bostadsrättslägenhet. De tecknade därför ett förhandsavtal med en bostadsrättsförening om upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt. Enligt avtalet gällde en preliminär insats om sex miljoner kronor. Ett förskott om 80 000 kronor betalades när förhandsavtalet ingicks. Förhandstecknarna begärde senare att få tillbaka förskottet. De hävdade att avtalet inte var giltigt eftersom tiden för den beräknade upplåtelsen inte var angiven på det sätt som lagen kräver.

Share Öppna i ny flik

En hälftenägare av en bostadsrätt fick rätt mot den andre hälftenägarens borgenärer

2021-03-31

 En person sålde halva sin bostadsrätt till sin sambo. Bostadsrätten var då pantsatt som säkerhet för överlåtarens lån hos banken, men överlåtelsen medförde ingen förändring av låneavtalet. Sedan bostadsrätten sålts vid en exekutiv auktion uppstod tvist om hur köpeskillingen skulle fördelas mellan den sambo som hade förvärvat halva bostadsrätten och den andre sambons borgenärer.

Share Öppna i ny flik

Dom avseende omfattande bedrägerier mot Centrala Studiestödsnämnden

2021-03-31

 Tingsrätten har idag dömt tolv personer för att på olika sätt varit delaktiga i att lura CSN att felaktigt betala ut studiemedel. Över hundra personer har ansökt om studiemedel för studier utomlands utan att de haft för avsikt att studera. Tingsrätten har funnit att ansökningarna om studiemedel har ingått som ett led i ett systematiskt och organiserat upplägg som medfört att CSN felaktigt betalat ut över 10 miljoner kr i studiemedel.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer två 16-åringar för försök till mord på jämnårig klasskamrat

2021-03-31

 Tingsrätten har i dag dömt två ungdomar för försök till mord på en jämnårig klasskamrat. Påföljden har bestämts till sluten ungdomsvård. Ungdomarna och deras vårdnadshavare ska också betala skadestånd till målsäganden.

Share Öppna i ny flik

Rättegång om skjutningar i Norrköping inleds 7 april

2021-03-30

 Åklagaren har den 25 mars 2021 väckt åtal mot 6 personer för bl.a. mord och försök till mord den 9 april 2020 samt mord och framkallande av fara för annan den 5 december 2019 i Norrköping. Bevisningen innefattar bl.a. krypterad kommunikation, s.k. Encrochattar. Tingsrätten har idag beslutat att avslå en tilltalads begäran om avvisning av bevisningen avseende Encrochattar.