Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2022-06-16

 En socialnämnd är inte skyldig att vid prövningen av om en person har rätt till försörjningsstöd ta hänsyn till ersättning som skulle ha utgått om personen hade sökt andra bidrag, s.k. fiktiv inkomst.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2022-06-16

 Rättsprövning av beslut att bevilja tidsbegränsat bygglov.

Share Öppna i ny flik

Även MÖD avvisar LKAB:s ansökan om nytt tillstånd för gruvan i Kiruna

2022-06-16

 LKAB hade inte samrått med Kirunaborna på det sätt som lagen föreskriver. Det ansåg tingsrätten och avvisade ansökan om nytt tillstånd. Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har nu fastställt beslutet, men en ledamot var skiljaktig.

Share Öppna i ny flik

Nationella bestämmelser för att beräkna elnätsföretagens avkastning strider mot unionsrätten

2022-06-16

 Kammarrätten har idag meddelat dom i 120 mål som rör vilka intäkter som ett stort antal nätföretag högst får ha under en fyraårsperiod, så kallad intäktsram. Intäktsramen styr hur stora avgifter företagen kan ta ut från sina kunder. Kammarrätten har funnit att centrala bestämmelser i den nationella regleringen strider mot unionsrätten och inte får tillämpas.

Share Öppna i ny flik

Uppgift om en persons identitet kan omfattas av sekretessbestämmelsen om skydd för uppgift om enskilds hälsa och sexualliv.

2022-06-16

 I överklagandeskriften i ett tvistemål omnämns en person med initialer. Skriften innehåller även uppgifter om personens hälsa och sexualliv. Hovrätten har, när den lämnade ut skriften, maskerat initialerna med hänvisning till att uppgifterna omfattas av sekretess enligt 21 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål där en tidigare kirurg vid KS åtalats

2022-06-16

 En enig tingsrätt dömer i dag en tidigare kirurg vid KS för vållande till kroppsskada, grovt brott, i ett fall. Han frikänns på två av tre åtalspunkter. Påföljden bestäms till villkorlig dom.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2022-06-15

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om den reducerade mervärdesskattesatsen för böcker, tidningar och tidskrifter som tillhandahålls på elektronisk väg är tillämplig på en digital abonnemangstjänst som gör det möjligt att lyssna på podcaster.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2022-06-15

 En effektivare upphandlingstillsyn Ds 2022:5

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skolattack i Kristianstad

2022-06-14

 Tingsrätten har denna dag dömt en nu sjuttonårig man för tre fall av försök till mord och två fall av grovt olaga hot i samband med en skolattack på en gymnasieskola i Kristianstad. Eftersom den dömde mannen var under arton år när gärningen begicks har påföljden bestämts till sluten ungdomsvård i stället för till fängelse. Den slutna ungdomsvården ska pågå under tre år.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården

2022-06-14

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat förutsättningarna för att återkalla en legitimation att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården.