Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Domar från andra EU-länder ska beaktas när straff bestäms i Sverige

2022-04-05

 Enligt gällande EU-lagstiftning ska medlemsstaterna ta hänsyn till domar i brottmål som meddelats i ett annat EU-land. Högsta domstolen har i ett avgörande tydliggjort att överenskommelsen innebär att utländska domar ska beaktas också i mildrande riktning.

Share Öppna i ny flik

Rättegången om bl.a. försök till grovt rån på Östermalm i november 2021 inleds den 8 april 2022 kl. 09:00.

2022-04-04

 Huvudförhandlingen är planerad att pågå i 4 dagar. Övriga förhandlingsdagar är 11-13 april 2022.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2022-04-04

 Den reducerade mervärdesskattesatsen för böcker har inte ansetts tillämplig på en produkt bestående av löstagbara bildark med grupp- och porträttbilder. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2022-04-01

 Fråga om en handling utgör en säkerhetskopia.

Share Öppna i ny flik

Dom i det så kallade Notviken-målet

2022-04-01

 Tingsrätten har i dag dömt fyra män för inblandning i det så kallade Notviken-målet.

Share Öppna i ny flik

Fällande domar i ett mål om brott kopplade till en offentlig upphandling

2022-04-01

 Tingsrätten har idag dömt tre män till fleråriga fängelsestraff för grova trolöshetsbrott och grova mutbrott. Två av männen döms för grovt tagande av muta och grov trolöshet mot huvudman. Den tredje döms för grovt givande av muta och medhjälp till grov trolöshet mot huvudman. Männen ska be-tala skadestånd till Region Skåne och Västra Götalandsregionen med totalt ca 25 miljoner kr. En av männen meddelas också näringsförbud.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd åt asylsökande enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl

2022-03-31

 Fråga om en utlänning som ansöker om asyl efter att ha beviljats uppehållstillstånd på någon annan grund, t.ex. för studier inom högre utbildning, omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (Mål nr 1179-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6746-21 och Mål nr 1180-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 7073-21).

Share Öppna i ny flik

Ny domarutnämning

2022-03-31

 Regeringen har den 31 mars 2022 utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Ett straff som omvandlats av tysk domstol efter skriftligt förfarande har bedömts kunna verkställas här

2022-03-31

 En tysk domstol har efter ett skriftligt förfarande beslutat att omvandla ett tidigare bötesstraff och ett tidigare fängelsestraff till en gemensam fängelsepåföljd för en svensk medborgare. Det tyska omvandlingsbeslutet har erkänts och bedömts kunna verkställas i Sverige enligt lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2022-03-31

 Energimyndighetens rapport "Första, andra, tredje... Förslag på utformning av ett stödsystem för bio-CCS"