Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Kommuns beslut om att inte följa socialtjänstlagen är olagligt

2020-05-04

 Falkenbergs kommuns beslut att inte verkställa bosättningskommuns beslut om insatser enligt socialtjänstlagen är olagligt och upphävs därför.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer tingsrättens dom i mål angående misshandel i Borås

2020-05-04

 I tingsrätten dömdes en 15-åring för misshandel och en annan 15-åring för skadegörelse och olovlig körning. Övriga fem tilltalade frikändes helt. Åklagaren överklagade domen mot samtliga sju tilltalade. Hovrätten fastställer tingsrättens dom.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten upphäver Arbetsmiljöverkets förbud gällande Serafens vård- och omsorgsboende

2020-04-30

 Arbetsmiljöverket har förbjudit Stockholms kommun att utföra patientnära arbete med brukare med konstaterad eller misstänkt covid-19-smitta, om inte skyddsutrustning i form av visir i kombination med munskydd bärs. Förvaltningsrätten anser att begreppet ”patientnära arbete” inte är så tydligt och precist som krävs för att kommunen ska kunna förutse vilka åtgärder som behöver vidtas och upphäver därför beslutet.

Share Öppna i ny flik

Remissyttrande över promemorian Stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19

2020-04-30

  Remissvarpdf

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-04-29

 Fråga om direktåtkomst och överföring av sekretess.

Share Öppna i ny flik

Remissyttrande avseende utredningen "Mer biogas! För ett hållbart Sverige" (SOU 2019:63)

2020-04-29

  Remissyttrandepdf

Share Öppna i ny flik

Kraftig ökning av domstolarnas användning av videoteknik

2020-04-29

 Preliminära siffror från Domstolsverket visar att 33 procent av förhandlingarna ställdes in vecka 17. Men inställda förhandlingar till trots - Sveriges Domstolar fortsätter att avgöra mål med teknikens hjälp. Nya siffror visar att användningen av videoteknik vid förhandlingar ökat stort.

Share Öppna i ny flik

Dom i det s.k. Hjärsta-målet, Örebro

2020-04-29

 

Den 6 maj 2020 kl. 11.00 meddelas dom i mål B 2705-18. Rättens ordförande, lagmannen Björn Lindén, och referent, tingsfiskalen Robert Ingemarsson, kommer finnas tillgängliga för frågor mellan kl. 11.00 och 12.00 i sal 10.

Share Öppna i ny flik

Man som sköt mot poliser frias från åtal för försök till mord

2020-04-29

 En 47-årig man som åtalats för försök till mord och framkallande av fara för annan har idag frikänts av Göteborgs tingsrätt för försök till mord men fällts för framkallande av fara för annan. Poliserna har nekats skadestånd.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-04-29

 Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde förhandsbesked om förmånsbeskattning av båt eftersom underlaget för ansökan var bristfälligt.