Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2023-06-02

 Uppgift om en tidigare brottsmisstänkt persons identitet ska lämnas ut till företrädaren för ett skadelidande bolag.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer dom gällande mord på Koppargården i Landskrona

2023-06-02

 Även hovrätten dömer två av de fyra männen för mord och övriga två för bland annat grovt vållande till annans död.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar dom gällande åtalet om trolöshet mot huvudman mot före detta VD:n för Science Park i Skövde

2023-06-02

 Göta hovrätt har i dag meddelat dom i målet där den före detta VD:n för Science Park i Skövde har varit åtalad för trolöshet mot huvudman. Hovrätten har liksom tingsrätten kommit fram till att VD:n till största delen ska frikännas från det som han har varit åtalad för. Dock har hovrätten frikänt honom i ytterligare delar och dömt honom för brott i endast två fall. Hovrätten har dömt VD:n till villkorlig dom och ansett att den villkorliga domen inte ska förenas med ett bötesstraff.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om rikslicens enligt läkemedelsregleringen

2023-06-01

 Rikslicens enligt läkemedelslagen; om Läkemedelsverkets meddelande om att inte vidta någon åtgärd med anledning av en begäran om återkallelse av en rikslicens för försäljning av läkemedel är ett överklagbart beslut (Mål nr 1475-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3961-21).

Share Öppna i ny flik

Beslut om avveckling av skolor och förskolor i Linköping har inte bedömts vara olagligt

2023-06-01

 Förvaltningsrätten i Linköping avslår överklagandena av Barn- och ungdomsnämnden i Linköpings kommuns beslut om att bl.a. avveckla fyra skolor och elva förskolor.

Share Öppna i ny flik

H2GS AB får tillstånd till drift av stålverk i Boden

2023-06-01

 Mark- och miljödomstolen lämnar H2GS AB tillstånd till uppförande och drift av ett stålverk m.m. inom Svartbyns verksamhetsområde i Bodens kommun.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljööverdomstolen kommer den 2 juni 2023 kl. 11.00 att meddela dom i mål nr M 8740-20

2023-06-01

 Målet gäller ersättning för avhjälpandekostnader avseende en undersökningsplan för ett dumpningsområde i Sundsvallsbukten.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen undanröjer två hovrättsdomar

2023-05-31

 Högsta domstolen har i två avgöranden konstaterat att hovrätten har dömt de tilltalade för andra gärningar än de gärningar som de har åtalats för. Hovrättens domar har därför undanröjts och målen har i båda fallen återförvisats till hovrätten för en ny prövning.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om rättelse av en brottmålsdom efter laga kraft

2023-05-31

 En dom som hade fått laga kraft rättades på så sätt att det fängelsestraff som angavs i domslutet skärptes med sex månader. Den tilltalade anförde att han hade utgått från den påföljd som angavs i domslutet och att han därför inte hade överklagat domen. Högsta domstolen har förklarat att det inte har funnits förutsättningar att rätta domslutet och har upphävt rättelsebeslutet.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om socialtjänstlagen

2023-05-30

 Fråga om socialnämnden vid prövningen av om en familj har rätt till försörjningsstöd ska beakta sådana bidrag som familjen gått miste om på grund av att en gymnasieungdom över 18 år har haft ogiltig frånvaro från sin gymnasieutbildning (Mål nr 6405-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2584-22).