Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-02-24

 Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att ett byte av gäldenär innebär att en fordran är avyttrad och att en kursvinst på fordran därför ska beskattas.

Share Öppna i ny flik

Högsta förvaltningsdomstolen presenterar sitt 2022

2023-02-23

 Högsta förvaltningsdomstolens verksamhetsberättelse för 2022 innehåller statistik, vägledande avgöranden och artiklar som beskriver verksamheten och medarbetare på domstolen.

Share Öppna i ny flik

Rätt för fastighetsägare att bli informerade när andelar i samfällighet överfördes genom fastighetsreglering

2023-02-23

 Lantmäteriet beslutade i enlighet med en överenskommelse mellan några fastighetsägare om en fastighetsreglering som innebar att fyra fastigheters samtliga andelar i en samfällighet fördes över till fyra andra fastigheter, som inte var delägarfastigheter i samfälligheten sedan tidigare. Högsta domstolen har nu funnit att även ägarna till andra fastigheter som hade del i samfälligheten ska betraktas som sakägare.

Share Öppna i ny flik

Ett år i Sveriges Domstolar - årsredovisningen för 2022 presenteras

2023-02-22

 Årsredovisningen för 2022 visar ett verksamhetsår där Sveriges Domstolar hade en positiv trend i minskade balanser, ökad digitalisering och hög takt i verksamhetsutvecklingen. Om detta och mycket mer kan du läsa i årsredovisningen för Sveriges Domstolar som idag lämnas till regeringen.

Share Öppna i ny flik

Verksamhetsberättelse 2022: En domstol mitt i samhället

2023-02-22

 Verksamhetsberättelsen innehåller statistik från domstolens huvuduppdrag, målhanteringen. Du får också en inblick i vardagen på en arbetsplats där medarbetarna är en del av ett viktigt samhällsuppdrag - att upprätthålla rättsstaten.

Share Öppna i ny flik

Livstids fängelse för mord och grovt barnfridsbrott i tre fall

2023-02-22

 En 42-årig man döms i dag av tingsrätten för mord och grovt barnfridsbrott i tre fall till livstids fängelse.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-02-21

 Nu har informationssamtal för föräldrar som inte är överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge funnits i drygt ett år. I veckans inlägg träffar vi familjesekreteraren Marie-Louise Doverland för att få veta mer om hur samtalen går till.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen presenterar sin verksamhet

2023-02-21

 Högsta domstolen publicerar nu sin verksamhetsberättelse för 2022. Den innehåller bland annat en presentation av två nya justitieråd och ny kanslichef. I verksamhetsberättelsen finns även återkommande avsnitt som redogörelser för händelser under året i urval och vissa statistiska underlag gällande Högsta domstolens målhantering.

Share Öppna i ny flik

Möt Disa Rodhe - föredragande jurist vid Kammarrätten i Stockholm

2023-02-20

 Vid Kammarrätten i Stockholm arbetar drygt 40 föredragande jurister. En av dem är Disa Rodhe, som också är samordnare i domstolens digitaliseringsgrupp.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-02-20

 Ett fåmansföretags förvärv av aktier genom en nyemission i ett annat fåmansföretag har vid tillämpningen av utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen inte ansetts innebära att företagen ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet.