Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-02-18

 En ansökan om förhandsbesked har avvisats i den del frågeställningen avsett beskattning av arvode för uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag, eftersom denna fråga redan besvarats i Högsta förvaltningsdomstolens praxis. Den presumtion för tjänstebeskattning hos ledamoten som enligt praxis gäller för styrelseuppdrag i aktiebolag har vidare ansetts gälla även vid uppdrag i ömsesidiga försäkringsbolag och ideella föreningar.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-02-18

 Regeringen har den 18 februari utnämnt:

Share Öppna i ny flik

Morddömd frias på grund av nödvärn

2021-02-17

 Svea hovrätt har idag friat en man som dömts för mord eftersom åklagaren inte har motbevisat att mannen sköt offret till döds i nödvärn.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten ändrar inte beslut om vargföryngring i Jämtland

2021-02-17

 Förvaltningsrätten har i en dom avslagit ett överklagande från tre samebyar i Jämtland. Beslutet rör omprövning av Naturvårdsverkets beslut från maj 2019 om miniminivåer för förekomsten av varg. I beslutet som samebyarna begärde att få omprövat fastställdes miniminivån för varg till en föryngring (tio vargar) för Jämtlands län.

Share Öppna i ny flik

Möt Kevin, domstolsvärd vid Kammarrätten i Stockholm

2021-02-16

 Kevin Almblom berättar om sitt uppdrag som domstolsvärd vid Kammarrätten i Stockholm.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-02-16

 Veckans inlägg handlar om rattfylleri och grovt rattfylleri. Det är domaren Peter Grym som har skrivit inlägget och du får bl.a. reda på vad som skiljer rattfylleri från grovt rattfylleri, vilket straff domstolen brukar döma ut och vilken den vanligaste invändningen är i den här typen av mål.

Share Öppna i ny flik

Första stenen för ny domstolsbyggnad i Malmö

2021-02-15

 I mitten av januari lades den första byggstenen till den nya domstolsbyggnaden i Malmö. Byggnaden, som uppförs i området Nyhamnen, kommer att inrymma Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö och Hyres- och arrendenämnden i Malmö.

Share Öppna i ny flik

Asylsökande beviljas flyktingstatus pga. könsidentitet som transperson

2021-02-15

 En asylsökande har berättat att hon riskerar skyddsgrundande behandling i Irak och Kuwait pga. sin könsidentitet som transperson.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2021-02-15

 

En person begärde anonymt via e-post hos en kommun att få ta del av en handling. Kommunen avslog begäran med motiveringen att handlingen inte var allmän. Beslutet överklagades anonymt till kammarrätten, som förelade klaganden att uppge sitt namn. Klaganden meddelade att denne inte avsåg att uppge sitt namn. Kammarrätten avvisade då överklagandet.

Klaganden anför i Högsta förvaltningsdomstolen att denne med stöd av tryckfrihetsförordningen har rätt att föra talan anonymt. Vidare finns en e-pos...

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen berättar om sin verksamhet

2021-02-15

 Högsta domstolen presenterar nu sin verksamhetsberättelse för 2020. Den innehåller bl.a. redogörelser för viktigare vägledande avgöranden (prejudikat), statistik och ett urval av andra händelser under året.