Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om gravrätt enligt begravningslagen

2021-06-04

 Fråga om under vilka förutsättningar fler personer än den först antecknade gravrättsinnehavaren kan antecknas som gravrättsinnehavare till en grav. (Mål nr 755-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4361-20).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om gravrätt enligt begravningslagen

2021-06-04

 Fråga om under vilka förutsättningar fler än den först antecknade gravrättsinnehavaren kan antecknas som gravrättsinnehavare till en grav. (Mål nr 2667-21, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1677-20).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2021-06-03

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat hur den sjukpenninggrundande inkomsten ska beräknas för en försäkrad som har beviljats livränta på grund av en arbetsskada och som har förvärvsförmåga även efter arbetsskadan men som saknar ett arbete.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om ändring av föreskrift i stiftelseförordnande

2021-06-03

 Fråga om synnerliga skäl för att ändra en stiftelses ändamålsföreskrifter.

Share Öppna i ny flik

Rättspsykiatrisk undersökning i Vetlandamålet

2021-06-03

 Efter fortsatt enskild överläggning den 3 juni 2021 har tingsrätten beslutat att rättspsykiatrisk undersökning ska utföras beträffande den tilltalade i målet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om ändring av föreskrift i stiftelseförordnande

2021-06-03

 Fråga om synnerliga skäl för att ändra en stiftelses ändamålsföreskrifter.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2021-06-03

 Högsta förvaltningsdomstolen har i målen prövat hur utgiften för att förvärva det bestämmande inflytandet över ett underskottsföretag vars enda tillgång består av en fordran på säljaren ska bestämmas vid tillämpningen av den s.k. beloppsspärren.

Share Öppna i ny flik

Utbetalning till aktieägare var inte penninglån i aktiebolagslagens bemärkelse

2021-06-03

 Huvudägaren i ett aktiebolag begärde i mars 2016 en ”extra utdelning” från bolaget med cirka 1,1 miljon kr. Beloppet betalades ut. Huvudägaren åtalades för brott mot det s.k. låneförbudet i aktiebolagslagen. Enligt åklagaren utgjorde utbetalningen ett penninglån och ett sådant får i princip inte lämnas till en aktieägare. Högsta domstolen har nu – efter att ha tagit ställning till vad som avses med ”penninglån” – ogillat åtalet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2021-06-02

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om upphävande av strandskydd.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-06-02

 Vid återbetalning av ett s.k. boandelslån ska skillnaden mellan återbetalat belopp och lånat belopp anses utgöra en avdragsgill ränteutgift endast till den del det återbetalade beloppet följer av villkoren i låneavtalet och kan beräknas på grundval av detta. Kapitalvinst eller kapitalförlust som kan uppkomma vid återbetalning av lånet i övrigt ska inte tas upp eller dras av i inkomstslaget kapital. Förhandsbesked om inkomstskatt.