Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Skärpta restriktioner i domstolarnas lokaler

2020-11-06

 Med hänsyn till rådande läge och ökad smittspridning tar domstolarna i Linköping inte längre emot studiebesök och skolklasser. Vi uppmanar också alla som inte är kallade eller på annat sätt behöver vistas i våra lokaler att undvika att komma till domstolorna i onödan.

Share Öppna i ny flik

Ackordsförhandling i Nynas AB:s företagsrekonstruktion

2020-11-06

 Tingsrätten beslutade den 4 november 2020 att förhandling om offentligt ackord ska äga rum i Nynas AB:s företagsrekonstruktion. Borgenärssammanträde hålls i tingsrätten måndagen den 30 november 2020 kl. 13.00.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättsprövning

2020-11-06

 Ett beslut av regeringen om att anpassa ett utländskt straff till svenska förhållanden i ett ärende om överförande av straffverkställighet har inte ansetts innefatta en prövning av den överfördes civila rättigheter.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om strafftidsberäkning

2020-11-06

 En övre gräns för strafftidens längd ska inte tillämpas när flera tidsbestämda fängelsestraff ska läggas samman vid strafftidsberäkning.

Share Öppna i ny flik

Förhandling gällande synnerligen grovt narkotikamål

2020-11-06

 Onsdagen den 4 november avslutades förhandlingen som pågått under 5 dagar i Skaraborgs tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Information om pågående huvudförhandling i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg

2020-11-05

 Hovrätten har efter överklagande av Justitiekanslern beslutat att entlediga en av försvararna i målet om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg. Huvudförhandling i målet pågår för närvarande i Säkerhetssalen, Stockholms tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2020-11-04

 En redovisning avseende utförd assistans som lämnats in till Försäkringskassan först efter det att slutavräkning har gjorts enligt 51 kap. 15 § socialförsäkringsbalken kan inte läggas till grund för utbetalning av assistansersättning.

Share Öppna i ny flik

Möjlighet till omprövning av trafikskadeersättning

2020-11-04

 Högsta domstolen har slagit fast vad som gäller för omprövning av tidigare bestämd trafikskadeersättning.

Share Öppna i ny flik

Inställda förhandlingar

2020-11-04

 I anledning av Folkhälsomyndighetens nya riktlinjer för att förhindra spridning av Covid-19 har tingsrätten beslutat att minska antalet förhandlingar under november månad.

Share Öppna i ny flik

Patent- och marknadsdomstolen har idag meddelat en dom om marknadsföring av bonuserbjudanden för kasinospel online

2020-11-04

 Spelbolaget AG Communications Limited förbjuds att vid marknadsföring av kasinospel online använda ett bonuserbjudande som är oförenligt med måttfullhetskravet i spellagen och åläggs att klart och tydligt ange väsentliga villkor för bonuserbjudanden när de används i marknadsföring.