Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-11-11

 Fråga om en förvaltare för huvudmannens räkning har rätt ta del av uppgifter hos överförmyndaren som rör ställföreträdarskapet och som omfattas av sekretess.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om avvisad talan

2020-11-11

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om ett beslut att säga upp ett avtal med en leverantör inom ett valfrihetssystem utgör ett beslut som kan bli föremål för rättelse enligt lagen om valfrihetssystem.

Share Öppna i ny flik

Inget varumärkesintrång när användning i näringsverksamhet inte visats

2020-11-11

 

En varumärkesinnehavare väckte talan om varumärkesintrång mot en caféägare sedan Tullverket hållit kvar en postförsändelse med fem tröjor i samma färg och storlek som adresserats till denne. Tröjorna hade beställts via en internetbutik etablerad utanför EU. Varumärkesinnehavaren menade bland annat att beställning av fem tröjor i samma färg och storlek inte kunde anses utgöra privat bruk, utan importen skulle anses ha skett i näringsverksamhet. Caféägaren nekade till att ö...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

2020-11-11

 

Fråga om en kommuns beslut att helt eller delvis avstå från att kompensera fristående förskoleklasser och fritidshem för motsvarande kommunala verksamheters budgetunderskott på den grunden att underskott kvittas mot tidigare års överskott i kommunens egen verksamhet strider mot lag eller annan författning (Mål nr 2078-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3101-19).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om överprövning av avtals giltighet

2020-11-11

 En leverantör kan ha ett berättigat intresse av att få sin ansökan om överprövning av ett avtals giltighet prövad, även om avtalet har sagts upp av avtalsparterna utan att några prestationer har utväxlats.

Share Öppna i ny flik

Ny huvudförhandlingsplan i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg

2020-11-11

 Förhandlingen i mål om grovt narkotikabrott i Vårberg m.m. fortsätter den 23 november 2020 enligt ny huvudförhandlingsplan.

Share Öppna i ny flik

Sanktionsavgifter vid marknadsmanipulation

2020-11-11

 Högsta domstolen uttalar sig i tre avgöranden om hur sanktionsavgiften ska bestämmas vid överträdelser av förbudet mot marknadsmanipulation.

Share Öppna i ny flik

Migrationsöverdomstolen beviljar prövningstillstånd

2020-11-10

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bistånd åt asylsökande

2020-11-10

 En utlänning vars utvisningsbeslut har upphört att gälla omfattas inte av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. och har därmed inte rätt till bistånd enligt lagen.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2020-11-10

 I veckans blogginlägg berättar Johannes Lindblad Gullberg om arbetet som domstolshandläggare.