Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-05-14

 Ett avtal varigenom den nyttjanderätt som ingår i en bostadsrätt utvidgas till att avse även en garageplats har inte ansetts innebära att bostadsrätten ska anses avyttrad. Ägaren till bostadsrätten ska därmed inte kapitalvinstbeskattas på grund av avtalet

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt söker en erfaren handläggare till sektionen Arkiv och registratur

2018-05-14

 Läs mer här

Share Öppna i ny flik

Polisens upphandling av persondokument och passystem ska göras om

2018-05-14

 Två medarbetare på Polismyndigheten deltog i en upphandling samtidigt som de var kontaktpersoner till den befintliga leverantören och hade omfattande kontakter med denna. Kammarrätten konstaterar att omständigheterna är sådana att det kan ifrågasättas om Polisen behandlat alla anbudsgivare lika. Polisen ska därför göra om upphandlingen av persondokument och passystem.

Share Öppna i ny flik

Meddelande av dom B 2202-17 m.fl

2018-05-14

 Eftersom tingsrätten behöver ytterligare tid för att skriva domen i målen B 1860-17 och B 2202-17 som rör bl.a åtal för mord - skjuter tingsrätten upp tidpunkten för meddelandet av domen till den 17 maj 2018 kl 11.00 .

Share Öppna i ny flik

Järnvägsprojektet Västlänken i Göteborg får påbörjas

2018-05-14

 Mark- och miljööverdomstolen har i dag beslutat att tillståndet för anläggande av järn-vägsprojektet Västlänken och Olskrokens planskildhet får tas i anspråk, dvs. att projektet får påbörjas, utan hinder av att mark- och miljödomstolens dom inte fått laga kraft. Mark- och miljööverdomstolen har vidare gett prövningstillstånd beträffande ett villkor om buller men inte beträffande övriga frågor.

Share Öppna i ny flik

Remissvar: Utredning om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)

2018-05-14

 Förvaltningsrätten i Linköpings yttrande över betänkandet För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)

Share Öppna i ny flik

Järnvägsprojektet Västlänken i Göteborg får påbörjas

2018-05-14

 Mark- och miljööverdomstolen har i dag beslutat att tillståndet för anläggande av järn­vägsprojektet Västlänken och Olskrokens planskildhet får tas i anspråk, dvs. att projektet får påbörjas, utan hinder av att mark- och miljödomstolens dom inte fått laga kraft. Mark- och miljööverdomstolen har vidare gett prövningstillstånd beträffande ett villkor om buller men inte beträffande övriga frågor.

Share Öppna i ny flik

Eskilstuna tingsrätt polisanmäler f.d. nämndeman

2018-05-09

 Eskilstuna tingsrätt har polisanmält en f.d. nämndeman på grund av misstanke om att den f.d. nämndemannen oriktigt begärt ersättning för förlorad arbetsförtjänst med anledning av uppdraget som nämndeman.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2018-05-09

 Saken i målet är uppehållstillstånd m.m. Migrationsdomstolens dom att bevilja ett tidsbegränsat tillstånd kan därför inte överklagas av Migrationsverket när verket endast överklagat tillståndstiden och anser att domstolen har beviljat en tillståndstid för ett uppehållstillstånd som är längre än vad lagen medger. Skäl för resning har inte heller ansetts föreligga.

Share Öppna i ny flik

En person alltjämt häktad för misstanke om förberedelse till terroristbrott samt finansiering av viss brottslighet

2018-05-09

 Solna tingsrätt har vid en omhäktningsförhandling idag beslutat om fortsatt häktning av en de personer som är misstänkt för förberedelse till terroristbrott.