Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-12-14

 Veckans blogginlägg handlar om Sveriges Domstolars internationella experter som bidrar med sitt kunnande i andra länder. Inlägget är skrivet av Fredrika Blom som är tjänstledig från domarutbildningen och arbetar som internationell samordnare på Domstolsverkets Enhet för internationella relationer.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2021-12-14

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2021-12-14

 Avvisad talan i mål om rätt att ta del av allmän handling; fråga om en kommunal lantmäterimyndighet är en myndighet i den mening som avses i 2 kap. tryckfrihetsförordningen. (Mål nr 3343-21, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 1044-21)

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om försök till mord i Lycksele

2021-12-14

 En man har åtalats för försök till mord på sin mor och sina två minderåriga söner. Han har även åtalats för grovt olaga hot mot en 65-årig man. Tingsrätten håller huvudförhandling i målet den 20 och 21 december, med början kl. 09.00 respektive dag.

Share Öppna i ny flik

Huvudhandling i mål kopplat till storbråk i Lund

2021-12-14

 Huvudförhandling i tingsrättens mål B 5760-21, där åtal har väckts för bland annat grovt vapenbrott och försök till mord, kommer att hållas i Lunds tingsrätts lokaler den 16-17 december 2021, med början kl. 09.00 båda dagarna.

Share Öppna i ny flik

Ansökan om tillstånd för behandling av askor (återvinning av fosfor) i Helsingborg avslås

2021-12-14

 Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt har bedömt att Ragn-Sells Treatment & Detox AB:s ansökta verksamhet (behandling av askor - återvinning av fosfor) på ett otillåtet sätt försämrar vattenkvaliteten i Öresund och därför inte kan tillåtas.

Share Öppna i ny flik

Antalet ännu inte avgjorda ärenden fortsätter att minska

2021-12-14

 Hyres- och arrendenämnden i Stockholm har under hela 2000-talet haft svårt att avgöra lika många ärenden som kommit in. Med undantag för några enstaka år har successivt antalet balanserade ärenden, dvs. ärenden som ännu inte har avgjorts, ökat år från år. Samma sak har gällt för handläggningstiderna. Till stor del har det berott på minskade resurser och hög ärendetillströmning. Förra året kunde man dock se ett tydligt trendbrott, och den positiva utvecklingen har fortsatt under 2021.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

2021-12-14

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om en kommuns beslut att helt eller delvis avstå från att kompensera fristående skolverksamheter för de motsvarande kommunala verksamheternas budgetunderskott på den grunden att underskott kvittas mot tidigare års överskott i kommunens egen verksamhet strider mot lag eller annan författning.

Share Öppna i ny flik

Konsult döms för spioneri även i hovrätten

2021-12-14

 Den 47-årige man som i september 2021 dömdes av Göteborgs tingsrätt för spioneri, döms även i hovrätten. Hovrätten anser att uppgifterna från såväl Volvo som Scania är sådana att det kan skada Sveriges säkerhet om en främmande makt får del av dem. Hovrätten dömer mannen för spioneri till tre års fängelse

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-12-13

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att det skulle strida mot EU-rätten att med stöd av den s.k. undantagsregeln i 24 kap. 18 § andra stycket inkomstskattelagen vägra ett bolag avdrag för räntor som betalas till ett irländskt bolag i samma koncern.