Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövning av framställning om utlämning till Kina

2019-06-17

 Kina har framställt en begäran till Sverige om att en person som är kinesisk medborgare ska utlämnas dit.

Share Öppna i ny flik

Uppskjuten dom

2019-06-17

 Dom i mål B 3750-18 om brott mot lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor skjuts upp

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt

2019-06-17

 Fråga om bestämmelsen i 9 kap. 11 § mervärdesskattelagen (1994:200) strider mot EU-rätten då den föreskriver återbetalning respektive jämkning av ingående skatt när frivillig skattskyldighet i uppförandeskede upphör innan någon skattepliktig uthyrning kommit till stånd (Mål nr 6144-18, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2895-17).

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljööverdomstolen beslutar att pröva målet om Preemraff i Lysekil

2019-06-17

 Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har gett Preem AB tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Preemraff i Lysekil. Tillståndet har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter samt skattetillägg m.m

2019-06-17

 Fråga om det vid uttag av arbetsgivaravgifter finns förutsättningar för att åsidosätta uppdragsavtal och godkännande för F-skatt (Mål nr 3161-3166-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5587-5592-17).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om upphandlingsskadeavgift

2019-06-17

 SJ har ansetts bedriva sådan verksamhet bestående i drift av nät för transporter med järnväg som omfattas av upphandlingslagstiftningen.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-06-17

 Uteslutning från flyktingskap kontra ansvarsfrihet pga tvång.

Share Öppna i ny flik

Två personer häktas misstänkta för försök till mord

2019-06-14

 Södertörns tingsrätt har häktat två personer så som på sannolika skäl misstänkta för försök till mord den 10 juni 2019 på Snösätravägen, Bandhagen, Stockholm.

Share Öppna i ny flik

Trafikverket måste genomföra arbetsmiljöåtgärder vid arbetet med Förbifart Stockholm

2019-06-14

 Efter att Trafikverket överklagat Arbetsmiljöverkets beslut att vissa arbetsmiljöåtgärder ska genomföras vid arbetet med Förbifart Stockholm har förvaltningsrätten i en dom bedömt att Trafikverket, i egenskap av byggherre, har ett ansvar för de brister som Arbetsmiljöverket gjort gällande.

Share Öppna i ny flik

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om inkomstskatt

2019-06-14

 Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att ett förhandsavgörande ska hämtas in från EU-domstolen avseende frågan om det är förenligt med etableringsfriheten att vägra ett svenskt bolag avdrag för ränta som har betalats till ett bolag som ingår i samma intressegemenskap och som hör hemma i en annan medlemsstat.