Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen har meddelat en dom om kvittning

2023-04-04

 Kvittning innebär att en gäldenär fullgör sin förpliktelse genom att avstå från en fordran (motfordran) som han eller hon har mot borgenären. I domen behandlas vissa frågor rörande hur avräkning av en motfordran ska göras.

Share Öppna i ny flik

Medverkan vid utredningen av annan persons brottslighet medförde strafflindring

2023-04-04

 En kvinna dömdes för grovt narkotikabrott. Under polisutredningen lämnade hon en utförlig redogörelse för händelseförloppet inklusive flera uppgifter om en annan inblandad person. Den personen åtalades samtidigt som kvinnan och dömdes för synnerligen grovt narkotikabrott. Till följd av uppgiftslämnandet uppstod en allvarlig hotbild mot kvinnan. Frågan i målet var om dessa omständigheter borde leda till strafflindring för kvinnan och hur stor straffreduktionen i så fall skulle bli.

Share Öppna i ny flik

Information från Svea hovrätt angående offentlig del av huvudförhandlingen i mål om grovt spioneri onsdagen 5 april

2023-04-04

 Den offentliga delen av huvudförhandlingen i målet om grovt spioneri onsdagen den 5 april – som rör den inledande delen av ett av vittnesförhören – beräknas inledas kl. 11.35 och pågå under ca 30 minuter.

Share Öppna i ny flik

Information om huvudförhandling i mål om grov misshandel på Karolinska sjukhuset i Huddinge och Solna vid tre tillfällen åren 2011 och 2012

2023-04-04

 Solna tingsrätt har den 16 juni 2022 dömt en man för vållande till kroppsskada, grovt brott, till villkorlig dom. Tingsrätten fann det bevisat att den tilltalade kirurgen har gjort sig skyldig till brott avseende en av de opererade patienterna, men frikände honom avseende två andra personer. Både den tilltalade och åklagaren har överklagat tingsrättens dom. Den tilltalade har yrkat att hovrätten ska frikänna honom. Åklagaren har yrkat fullt bifall till åtalet eller att påföljden under alla förhållanden ska bestämmas till fängelse.

Share Öppna i ny flik

Domar i de s.k. koranmålen - Polisen har inte haft rätt att neka tillstånd för allmän sammankomst

2023-04-04

 De möjligheter som finns att vägra tillstånd till en allmän sammankomst är begränsade. Förvaltningsrätten anser inte att de omständigheter som har legat till grund för Polismyndighetens beslut är tillräckliga för att neka tillstånden i de två aktuella fallen. Polismyndighetens beslut ska därför upphävas.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om återställande av försutten tid

2023-04-04

 Tiden för att överklaga ett kammarrättsbeslut har återställts eftersom det inte var lämpligt av kammarrätten att delge klaganden beslutet med förenklad delgivning per e-post.

Share Öppna i ny flik

Kvinna döms för utpressning mot riksdagsledamot

2023-04-04

 Tingsrätten dömer en kvinna för utpressning och försök till utpressning riktad mot en riksdagsledamot.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten upphäver Trelleborgs kommuns beslut om arvoden till förtroendevalda

2023-04-04

 Kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun beslutade den 19 december 2022 att anta nya bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda. Beslutet har av förvaltningsrätten ansetts olagligt på grund av att det förelåg jäv.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-04-04

 En icke affärsmässigt motiverad värdeöverföring till utomstående enligt 17 kap. 5 § aktiebolagslagen ska behandlas som utdelning till aktieägarna i det överlåtande bolaget.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i kammarrätten i mål om anstånd med betalning av skatter och avgifter m.m.

2023-04-03

 Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i kammarrätten i mål om anstånd med betalning av skatter och avgifter m.m (Mål nr 239-248-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6517-6526-22, Mål nr 249-258-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6527-6536-22).