Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Uppmärksammad dom från Hovrätten för Västra Sverige har överklagats till Högsta domstolen

2023-03-20

 Högsta domstolen har mottagit ett överklagande avseende en dom från Hovrätten för Västra Sverige genom vilken hovrätten ogillade ett åtal för våldtäkt mot barn vid två tillfällen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2023-03-20

 Högsta förvaltningsdomstolen har i ett förhandsbesked om mervärdesskatt ansett att en tjänst som förvärvas i syfte att anlägga en vindkraftspark till havs i Sveriges ekonomiska zon utgör en tjänst med anknytning till en fastighet som är belägen i landet.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer man för mord och mordförsök i Helsingborg

2023-03-20

 Hovrätten ändrar tingsrättens dom och dömer en 26-åring för mord och mordförsök till livstids fängelse.

Share Öppna i ny flik

Två män döms för mord och grovt rån i Oskarshamn

2023-03-20

 En funktionshindrad man rånades och mördades på öppen gata i september 2022 i Oskarshamn. Kalmar tingsrätt dömer nu två män; den ene för mord och grovt rån till livstids fängelse, den andre för grovt rån till sex års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2023-03-17

 Fråga om en bed and breakfast-verksamhet som en person bedriver i sin privatbostadsfastighet ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet eller i inkomstslaget kapital

Share Öppna i ny flik

Kvittning av rättegångskostnader vid återkallelse av ett ärende om verkställighet

2023-03-17

 Rumänien förpliktades i en skiljedom att betala en stor summa pengar i en investeringstvist. Kärandena i tvisten ansökte om verkställighet av skiljedomen. EU-kommissionen beslutade att det skulle strida mot EU-rätten att betala ut beloppen enligt domen och Rumänien betalade inte. Kommissionens beslut upphävdes av EU-tribunalen. Då betalade Rumänien, bland annat med hänvisning till tribunalens beslut, och ansökan om verkställighet av skiljedomen återkallades.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen ska pröva ett redan verkställt beslut om genomsökning på distans

2023-03-17

 Högsta domstolen brukar inte överpröva underrättsbeslut som redan har förlorat sin omedelbara betydelse för parterna (s.k. deserta beslut). Det gäller t.ex. en underrätts beslut om tvångsmedel, sedan verkställigheten av tvångsmedlet redan har avslutats. Högsta domstolen har nu i ett pleniavgörande (ett avgörande som samtliga 16 justitieråd har deltagit i) beslutat att domstolen ska pröva ett beslut om genomsökning på distans trots att åtgärden redan har verkställts. Det har motiverats med att domstolen annars inte skulle kunna fullgöra sin uppgift att lämna ledning för rättstillämpningen. ...

Share Öppna i ny flik

För fler nämndemännen utanför partipolitiken

2023-03-17

 På uppdrag av regeringen genomför Domstolsverket en kommunikationskampanj inför årets nämndemannaval. - Nämndemännen nomineras av de politiska partierna, men uppdraget är opolitiskt. Det ligger ett ansvar på politikerna att säkra att de rekryterar brett och att det inte är ett hinder att den som är intresserad av uppdraget inte är partimedlem, säger Thomas Rolén, Domstolsverkets generaldirektör.

Share Öppna i ny flik

Långa fängelsestraff för brott mot kvinnor i eskortbranschen

2023-03-17

 Tingsrätten dömer två personer till fängelse i åtta respektive sex år för rån och våldtäkt. Två yngre tilltalade döms för rån till sluten ungdomsvård respektive ungdomsövervakning.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar dom i mål om preskription av skadestånd på grund av överträdelser av Europakonventionen

2023-03-17

 

En kvinna har väckt talan mot Nässjö kommun och begärt att kommunen ska betala ideellt skadestånd till henne. Som grund för talan har kvinnan hävdat att kommunen har försummat sitt tillsynsansvar när hon var fosterhemsplacerad mellan åren 1972 och 1974 och att kommunen därigenom har kränkt hennes rättigheter enligt Europakonventionen.

Kommunen har motsatt sig skadeståndsskyldigheten och bland annat gjort gällande att kvinnan har väckt talan för sent och att anspråket därför är...