Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten upphäver IVO:s föreläggande om vårdplatser i Region Uppsala

2022-12-02

 IVO har vitesförelagt Region Uppsala att säkerställa att det finns 612 vårdplatser tillgängliga vid Akademiska sjukhuset. Kammarrätten har upphävt IVO:s vitesföreläggande eftersom det inte finns uttryckliga bestämmelser om hur många vårdplatser en region måste ha.

Share Öppna i ny flik

Pressträff med anledning av dom i målet om pojkes död på HVB-hem

2022-12-02

 Tisdagen den 6 december klockan 11.00 meddelas dom i målet om pojkes död på HVB-hem i Hagfors. I samband med det kommer tingsrätten hålla en pressträff.

Share Öppna i ny flik

Pressträff med anledning av dom i Almedalsmålet

2022-12-01

 Den 6 december kl. 11.00 meddelas dom i målet om åtal för terrorbrott och förberedelse till terrorbrott i samband med Almedalsveckan i Visby sommaren 2022. I samband med det kommer tingsrätten att hålla en pressträff.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen lämnar Kaunis Iron AB tillstånd till befintlig och utökad gruvverksamhet i Kaunisvaara, Pajala kommun

2022-12-01

 Mark- och miljödomstolen har beslutat att bifalla Kaunis Iron AB:s ansökan om tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Tapuli, Sahavaara och Palotieva gruvor och Kaunisvaara anrikningsverk. Tillståndet gäller i 35 år och omfattar brytning av maximalt 10 miljoner ton järnmalm per år motsvarande ca 4 miljoner ton järnslig.

Share Öppna i ny flik

Finansinspektionen måste göra en ny bedömning av lämplig pelare 2-vägledning för Klarna Bank AB

2022-12-01

 Finansinspektionen (FI) har, i sitt överklagbara beslut om pelare 2-vägledning för Klarna på gruppnivå, inte gjort en tillräcklig bedömning av Klarnas invändningar om att bankens särdrag medför att utfallet av vald bedömningsmetod inte blir lämpligt. Beslutet upphävs därför och målet återförvisas till FI för ny prövning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2022-12-01

 Fråga om avdrag för ränteutgifter som uppkommer till följd av ett koncerninternt förvärv av aktier ska vägras på en grunden att förvärvet inte är väsentligen affärsmässigt motiverat. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Ersättning för rättegångskostnader vid återkallelse

2022-12-01

 Högsta domstolen har i två avgöranden funnit att det har förelegat särskilda omständigheter att kvitta rättegångskostnaderna när käranden har återkallat sin talan på grund av att någon som inte är part i målet har fullgjort det som käranden har velat uppnå med rättegången.

Share Öppna i ny flik

Oaktsamhet beträffande målsägandens ålder i ett mål om våldtäkt mot barn

2022-11-30

 Avgörandet behandlar straffansvaret för omedveten oaktsamhet beträffande den omständigheten att målsäganden var under 15 år. Högsta domstolen uttalar bl.a. att i en situation med tydliga indikationer på att den unge är underårig är det oaktsamt att genomföra sexuella handlingar med den unge utan att först ha förvissat sig om att han eller hon trots allt har åldern inne.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om varning och sanktionsavgift

2022-11-30

 Kammarrätten har satt ned sanktionsavgiften som beslutats för Nasdaq Clearing AB enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Share Öppna i ny flik

Två män döms för medhjälp till mord på 19-åring

2022-11-30

 Uppsala tingsrätt dömer två män till 12 respektive 6 års fängelse för mordet på en ung man utanför Enköping.