Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen har prövat omfattningen av utvidgat förverkande

2021-04-01

 

Ett utvidgat förverkande kan ske av egendom eller dess värde hos personer som döms för vissa slag av brott om egendomen anses utgöra utbyte av brottslig verksamhet, utan att det behöver klargöras vilken. Avsikten är att exempelvis dyra kapitalvaror, lyxartiklar och stora penningsummor som påträffas under omständigheter som talar för att de inte har kunnat anskaffas på laglig väg ska kunna förverkas utan att det behöver bevisas att de härrör från ett visst brott. Ett lägre beviskrav än...

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar dom i målet rörande försök till mord på en man från Tjetjenien i Gävle i februari 2020

2021-04-01

 Hovrätten för Nedre Norrland har idag fastställt Gävle tingsrätts dom avseende skuldfrågan mot den man som vid tingsrätten dömdes för försök till mord men ändrat domen mot den åtalade kvinnan som nu döms för medhjälp till grov misshandel. När det gäller påföljderna har hovrätten skärpt straffet för mannen till 12 års fängelse och för kvinnan bestämt straffet till fängelse i 1 år och 6 månader.

Share Öppna i ny flik

12 års fängelse för grova sexualbrott mot barn

2021-04-01

 Tingsrätten dömer en man i 45-årsåldern för ett stort antal grova sexualbrott mot barn. Straffet bestäms till fängelse 12 år.

Share Öppna i ny flik

Ett fall av Covid i Gamlestaden-målet

2021-03-31

 Under eftermiddagen har tingsrätten fått besked om att en tilltalad i målet testat positivt för Covid 19.

Share Öppna i ny flik

Södertörns tingsrätt avslår begäran om att avvisa Encrobevisning

2021-03-31

 Tingsrätten har idag beslutat att avslå begäran om att avvisa åklagarens bevisning i det s.k. Encro-målet.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-03-31

 Högsta förvaltningsdomstolen upphäver Skatterättsnämndens förhandsbesked och visar målet åter till nämnden för ny handläggning.

Share Öppna i ny flik

Raplåt var med hänsyn till yttrandefriheten inte hot mot tjänsteman

2021-03-31

 Målet i Högsta domstolen gällde främst hur yttrandefrihetsrättsliga aspekter ska beaktas vid bedömningen av ett åtal för hot mot tjänsteman. Utgångspunkten för Högsta domstolens prövning var att låten hade tillkommit och publicerats som hämnd för en polisinsats och för polisens uttalanden i anslutning till denna om att den typen av spelningar inte borde bokas av arrangörerna. Högsta domstolen gör flera principiella uttalanden om hur man ska se på fall av detta slag.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om partsställningen i ett arrendeavtal efter villkorad överlåtelse av den fastighet där arrendet är beläget

2021-03-31

 Högsta domstolens avgörande innebär att säljaren av en fastighet med ett existerande arrende har kvar sina partsbefogenheter i arrendeavtalet fram till dess att köparen har tillträtt fastigheten.

Share Öppna i ny flik

Formkravet för förhandsavtal att upplåta bostadsrätt

2021-03-31

 Två personer var intresserade av att köpa en bostadsrättslägenhet. De tecknade därför ett förhandsavtal med en bostadsrättsförening om upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt. Enligt avtalet gällde en preliminär insats om sex miljoner kronor. Ett förskott om 80 000 kronor betalades när förhandsavtalet ingicks. Förhandstecknarna begärde senare att få tillbaka förskottet. De hävdade att avtalet inte var giltigt eftersom tiden för den beräknade upplåtelsen inte var angiven på det sätt som lagen kräver.

Share Öppna i ny flik

En hälftenägare av en bostadsrätt fick rätt mot den andre hälftenägarens borgenärer

2021-03-31

 En person sålde halva sin bostadsrätt till sin sambo. Bostadsrätten var då pantsatt som säkerhet för överlåtarens lån hos banken, men överlåtelsen medförde ingen förändring av låneavtalet. Sedan bostadsrätten sålts vid en exekutiv auktion uppstod tvist om hur köpeskillingen skulle fördelas mellan den sambo som hade förvärvat halva bostadsrätten och den andre sambons borgenärer.