Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Formkravet för förhandsavtal att upplåta bostadsrätt

2021-03-31

 Två personer var intresserade av att köpa en bostadsrättslägenhet. De tecknade därför ett förhandsavtal med en bostadsrättsförening om upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt. Enligt avtalet gällde en preliminär insats om sex miljoner kronor. Ett förskott om 80 000 kronor betalades när förhandsavtalet ingicks. Förhandstecknarna begärde senare att få tillbaka förskottet. De hävdade att avtalet inte var giltigt eftersom tiden för den beräknade upplåtelsen inte var angiven på det sätt som lagen kräver.

Share Öppna i ny flik

En hälftenägare av en bostadsrätt fick rätt mot den andre hälftenägarens borgenärer

2021-03-31

 En person sålde halva sin bostadsrätt till sin sambo. Bostadsrätten var då pantsatt som säkerhet för överlåtarens lån hos banken, men överlåtelsen medförde ingen förändring av låneavtalet. Sedan bostadsrätten sålts vid en exekutiv auktion uppstod tvist om hur köpeskillingen skulle fördelas mellan den sambo som hade förvärvat halva bostadsrätten och den andre sambons borgenärer.

Share Öppna i ny flik

Dom avseende omfattande bedrägerier mot Centrala Studiestödsnämnden

2021-03-31

 Tingsrätten har idag dömt tolv personer för att på olika sätt varit delaktiga i att lura CSN att felaktigt betala ut studiemedel. Över hundra personer har ansökt om studiemedel för studier utomlands utan att de haft för avsikt att studera. Tingsrätten har funnit att ansökningarna om studiemedel har ingått som ett led i ett systematiskt och organiserat upplägg som medfört att CSN felaktigt betalat ut över 10 miljoner kr i studiemedel.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer två 16-åringar för försök till mord på jämnårig klasskamrat

2021-03-31

 Tingsrätten har i dag dömt två ungdomar för försök till mord på en jämnårig klasskamrat. Påföljden har bestämts till sluten ungdomsvård. Ungdomarna och deras vårdnadshavare ska också betala skadestånd till målsäganden.

Share Öppna i ny flik

Rättegång om skjutningar i Norrköping inleds 7 april

2021-03-30

 Åklagaren har den 25 mars 2021 väckt åtal mot 6 personer för bl.a. mord och försök till mord den 9 april 2020 samt mord och framkallande av fara för annan den 5 december 2019 i Norrköping. Bevisningen innefattar bl.a. krypterad kommunikation, s.k. Encrochattar. Tingsrätten har idag beslutat att avslå en tilltalads begäran om avvisning av bevisningen avseende Encrochattar.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-03-30

 Rättegångar vid domstol ska som huvudregel vara offentliga, dvs. öppna för allmänhetens insyn. I veckans inlägg på Domarbloggen skriver notarien Jacob Strindlöv om de möjligheter som ändå finns enligt lag att hålla en rättegång inom stängda dörrar och vad det innebär.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om folkbokföring

2021-03-30

 Fråga om vilken betydelse en tingsrätts beslut att ett barn ska bo hos en av föräldrarna har vid bedömningen av var barnet ska vara folkbokfört. (Mål nr 5981-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3388-20).

Share Öppna i ny flik

Ett rättsfall om bygglov

2021-03-30

 Högsta domstolen har prövat om en bestämmelse i en detaljplan om att bostadshus endast får innehålla en lägenhet utgör hinder mot bygglov för ett enbostadshus som enkelt skulle kunna delas upp i två lägenheter utan att det skulle kräva nytt bygglov.

Share Öppna i ny flik

Dom om val av nytt presidium i Kinda kommun

2021-03-30

 Kinda kommuns beslut om val av nytt presidium bedöms inte strida mot kommunallagen.

Share Öppna i ny flik

Upphandlingen av öppenvårdspsykiatrin upphävs inte

2021-03-30

 Förvaltningsrätten i Linköping har avgjort ett antal mål som rör Region Östergötlands upphandling av öppenvårdspsykiatrin i länet. Domstolens avgöranden innebär att regionens beslut att avskaffa vårdvalet inte upphävs.