Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Domstolsverket överklagar dom i mål om offentlig upphandling

2023-02-15

 Domstolsverket anser att det är angeläget att högre instans får pröva rättsfrågorna i Konkurrensverkets tillsynsbeslut och överklagar därför förvaltningsrättens dom om otillåten direktupphandling till kammarrätten.

Share Öppna i ny flik

Två avgöranden om bevisvärdering i brottmål

2023-02-14

 Högsta domstolen har i två brottmål – mord respektive försök till mord – prövat om det är ställt utom rimligt tvivel att de tilltalade har gjort sig skyldiga till det som åklagaren påstår i åtalet.

Share Öppna i ny flik

Brasserigruppens restauranger får behålla serveringstillstånden

2023-02-13

 Förvaltningsrätten i Stockholm har i en dom beslutat att undanröja Stockholms Stads beslut från juni 2022 att återkalla serveringstillståndet enligt alkohollagen för restaurangerna Prinsen, East, Il Tempo, Pas d`Art, Kungsholmen och Pontonen, Villa Godthem, Zink och Il Ricordi.

Share Öppna i ny flik

Skånska kommuner har genomfört en otillåten direktupphandling

2023-02-13

 Förvaltningsrätten anser att kommunerna, genom att inte annonsera anskaffningen från Sydskånes avfallsaktiebolag (Sysav), har genomfört en otillåten direktupphandling. Sysavs externa försäljning av återvunnet material och energi ingår inte i de tjänster som utförs för kommunernas räkning och undantaget för intern upphandling är därmed inte tillämpligt. Förvaltningsrätten anser därför att Konkurrensverket har haft skäl att rikta kritik mot kommunerna.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2023-02-13

 Ansökan om rättsprövning avseende förlängd nätkoncession

Share Öppna i ny flik

Finansinspektionen hade fog för sitt beslut att dra in tillstånden för Nord Fondkommission AB

2023-02-13

 Förvaltningsrätten i Stockholm anser, i likhet med Finansinspektionen, att Nord Fondkommission AB i sin verksamhet på värdepappersmarknaden har brustit både i omsorgen om sina kunder och i sin interna styrning och kontroll. Domstolen anser att bristerna är allvarliga och att det därför var motiverat av Finansinspektionen att återkalla bolagets tillstånd.

Share Öppna i ny flik

Uppdaterad information om huvudförhandling om åtal för mord på Länsmanstorget

2023-02-13

 Huvudförhandlingen i målet om åtal för mord på Länsmanstorget har avslutats. Dom i målet kommer att meddelas den 28 februari 2023 kl. 11.00

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett översatt avgörande publicerat på vår engelskspråkiga webbplats

2023-02-10

 Högsta förvaltningsdomstolen har publicerat ytterligare ett översatt avgörande på sin engelskspråkiga webbplats.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2023-02-10

 Försäkringskassan har ansetts ha rätt att neka utbetalning av assistansersättning enligt 51 kap.14 § socialförsäkringsbalken när månadens redovisning av utförd assistans har kommit in efter den tidpunkt som anges i de föreskrifter som Försäkringskassan har meddelat.

Share Öppna i ny flik

Fem tilltalade döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet, varav två döms även för försök till våld mot tjänsteman. Påföljderna har bestämts till fängelse mellan 4 och 5 år. En tilltalad frias.

2023-02-10

 

Tingsrätten har idag dömt fem tilltalade för att de medvetet har agerat tillsammans och i samförstånd med andra och för egen del har deltagit aktivt i att kasta sten, smällare och andra lösa föremål mot poliser och polisfordon den 14 april 2022 i stadsdelen Skäggetorp i Linköping. Domstolen anser att de tilltalade genom sitt agerande och sin närvaro på platsen har utgjort en del av den samlade händelsen och därigenom också bidragit till att uppmuntra övriga gärningsmän i deras brottsliga ...

 
Warning1