Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom på medhjälp innebar att hovrätten dömde för annan gärning än vad åtalet avsåg

2024-03-08

 Frågan i målet var om hovrätten genom att döma för medhjälp till misshandel gått utanför den ram som gärningsbeskrivningen satt upp. Dessutom prövades om den tilltalade i tid informerats om att ett medhjälpsansvar kunde bli aktuellt, så att han skulle ha kunnat förbereda och anpassa sitt försvar i den delen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2024-03-08

 Dom i mål om utlämnande av allmän handling

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om ersättning för kostnader

2024-03-08

 Fråga om det vid bedömningen enligt 43 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) av om en sökande skäligen har behövt ombud, biträde, utredning eller annat för att ta till vara sin rätt, har betydelse om den sökande genom sitt agerande orsakat eller bidragit till processen (Mål nr 4524-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 440-23).

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2024-03-07

 Skatterättsnämndens förhandsbesked har undanröjts och ansökningen avvisats då det inte ansetts vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att ett förhandsbesked lämnas.

Share Öppna i ny flik

EES-medborgare utvisas på grund av grov kvinnofridskränkning

2024-03-06

 Högsta domstolen har slagit fast att brottet grov kvinnofridskränkning är en sådan typ av brottslighet som kan medföra utvisning av en EES-medborgare.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-03-05

 Nyligen anordnade tingsrätten en föreläsning om domstolens arbete med att hjälpa oroliga vittnen, målsägande och deras anhöriga. I veckans inlägg delar vi med oss av några lärdomar från föreläsningen.

Share Öppna i ny flik

Domstolsverket vill se utökade möjligheter till registerkontroller

2024-03-04

 Domstolsverket har till regeringen lämnat en hemställan om utökade möjligheter till registerkontroller i samband med anställning. De författningsändringar som föreslås bedöms nödvändiga för att myndigheterna inom Sveriges Domstolar på ett effektivt och enkelt sätt ska kunna förhindra anställning av personer som på grund av tidigare brottslighet eller aktuella brottsmisstankar inte är lämpliga.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2024-02-29

 Fråga om ett ränteswapavtal som har ersatts av nya sådana avtal mellan samma parter men med andra avtalsvillkor ska anses avyttrat vid inkomstbeskattningen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om förordnande av styrelseledamot

2024-02-29

 Fråga om en styrelse i en stiftelse kan vara beslutför med stöd av 2 kap. 12 § stiftelselagen (1994:1220) när den består av färre styrelseledamöter än det lägsta antal som ska finnas enligt stiftelseförordnandet (Mål nr 4305-23, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 38-23).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2024-02-29

 

Fråga om sekretess i personaladministrativ verksamhet för uppgift om domstolsanställdas födelseår och ålder.