Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten ger företag rätt till avdrag för ränteutgifter avseende en skuld till ett amerikanskt koncernföretag

2020-05-28

 Kammarrätten har prövat om en väsentlig skatteförmån har utgjort det huvudsakliga skälet till uppkomsten av ett skuldförhållande.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-05-27

 Avvisat förhandsbesked om inkomstskatt

Share Öppna i ny flik

Högsta förvaltningsdomstolens verksamhetsberättelse

2020-05-27

 I Högsta förvaltningsdomstolens verksamhetsberättelse för år 2019 får du en bild av domstolens uppdrag, organisation, vägledande avgöranden (prejudikat) samt statistik och ett urval av händelserna under året.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-05-27

 

I målet prövade Högsta förvaltningsdomstolen om en allmän handling, som Kriminalvården skickat in till Kammarrätten för sekretessprövning i ett annat mål, kan lämnas ut enligt begäran. Den aktuella handlingen var en HR-bedömning med beslutsförslag i ett ärende om uppsägning på grund av personliga skäl enligt 7 § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Enligt 39 kap. 2 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller sekretess i personaladministrativ...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2020-05-27

 Tjänster som delvis har tillhandahållits via en digital plattform har ansetts utgöra ett enda tillhandahållande som huvudsakligen avser sådan låneförmedling som är en från mervärdesskatteplikt undantagen bank- och finansieringstjänst. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i kammarrätt meddelat i mål om folkbokföring

2020-05-27

 Beslut i mål om folkbokföring

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2020-05-26

 I veckans blogginlägg skriver domaren Britt Björneke om barns rätt att uttrycka sin åsikt i vårdnadsmål.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2020-05-26

 Rättsprövning av regeringsbeslut

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om överprövning av avtals giltighet

2020-05-26

 

Överprövning av avtals giltighet; fråga är om ändamålet med en ansökan om överprövning av avtals giltighet har förfallit när avtalet har sagts upp av avtalsparterna utan att några prestationer har utväxlats. (Mål nr 1742-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3795-19).

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-05-26

 Avvisat förhandsbesked om inkomstskatt