Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om stöd vid korttidsarbete

2021-11-26

 Fråga om vad som avses med ordinarie lön enligt 4 § 2 lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete (Mål nr 3842-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7028-20 och Mål nr 3986-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2289-21).

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättsprövning

2021-11-26

 Beslut i mål om rättsprövning

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten avslår överklaganden i mål om laglighetsprövning

2021-11-25

 Enköpings kommunstyrelses plan-, mark och exploateringsutskott beslutade i oktober 2020 att godkänna ett markanvisningsavtal gällande den s.k. ”Statt-tomten” i centrala Enköping.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer tolv personer för inblandning i insiderbrottslighet.

2021-11-25

 Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål rörande insiderbrottslighet som har skett under åren 2017 – 2018, i fastighetsbolaget Victoria Park respektive det danska telekombolaget TDC. Fjorton personer har stått åtalade, varav tolv alltså fälls. Påföljderna har för de huvudåtalade bestämts till fängelse, som längst 1,5 år. Övriga döms till villkorlig dom med antingen samhällstjänst eller böter.

Share Öppna i ny flik

Avtal om uppförande och hyra av två polishus står i strid med upphandlingslagstiftningen

2021-11-25

 Förvaltningsrätten i Stockholm gör efter att Skanska AB ansökt om överprövning bedömningen att avtal om uppförande av polishus i Motala och Järfälla inte ryms inom det s.k. hyresundantaget i upphandlingslagstiftningen. Avtalen är därför upphandlingspliktiga. Detta innebär att Polismyndigheten inte kan ingå avtalen beträffande uppförande och hyra av polishusen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade

2021-11-25

 Ett tillfälligt utökat behov av personlig assistans för tid när ett barn varit hemma från skolan på grund av sjukdom som inte har samband med barnets funktionsnedsättning har inte bedömts falla inom ramen för ett normalt förekommande föräldraansvar.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förvar enligt lagen om särskild utlänningskontroll

2021-11-25

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att det finns skäl att pröva förutsättningarna för ett förvarsbeslut trots att beslutet inte längre utgör den lagliga grunden för förvaret.

Share Öppna i ny flik

En advokat som förmedlat meddelanden till och från en häktad klient har uteslutits ur Sveriges advokatsamfund.

2021-11-25

 En advokat var förordnad som offentlig försvarare för en tilltalad i ett mål om grovt narkotikabrott. Den tilltalade var häktad och det hade beslutats om restriktioner som begränsade hans rätt att kommunicera med omvärlden. Advokaten förmedlade trots det två brev till den tilltalade från dennes flickvän och ett brev från den tilltalade till flickvännen. Advokaten lämnade också flickvännen en lista över musik som den tilltalade ville få tillgång till.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten entledigar inte nämndeman – inte olämplig för uppdraget

2021-11-25

 Det har i media och på Internet förekommit uppgifter om att en nämndeman vid tingsrätten förespråkar våld mot kvinnor och sharialagar. Tingsrättens utredning har inte visat att så är fallet eller att nämndemannen är olämplig för uppdraget.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål B 1626-19 flyttad

2021-11-25

 Domen är flyttad från den 26 november till 3 december klockan 11:00