Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-03-01

 Fråga om en av Kriminalvården granskad och kvarhållen försändelse till en intagen utgör en allmän handling hos myndigheten (Mål nr 6656-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 1757-18).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning för vårdkostnader

2019-03-01

 Fråga om hur prövningen av rätten till ersättning för kostnader som uppkommit till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska göras efter införandet av det i lag reglerade nationella vårdvalet (jfr HFD 2017 ref. 63) (Mål nr 5928-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7892-17).

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling i mål som rör olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige

2019-03-01

 Åklagaren har kommit in med en häktningsframställan i mål nr B 2824-19, som rör olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om vitesföreläggande enligt skollagen

2019-03-01

 Fråga om en fristående grundskola som har begränsat utbildningen till att avse elever med ett omfattande behov av särskilt stöd, får lägga hemkommunens bedömning avseende tilläggsbeloppet för en viss elev till grund för beslutet om eleven ska tas emot vid skolan eller inte (Mål nr 314-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5852-18).

Share Öppna i ny flik

Tilltalade i Guldhedsmålet släppta ur häkte

2019-03-01

 Den 27 februari hölls den sista förhandlingsdagen i det så kallade Guldhedsmålet (mål B 6955-18). Tingsrätten har idag beslutat att fyra av de fem tilltalade personerna inte längre ska vara häktade.

Share Öppna i ny flik

Person häktad misstänkt för olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige

2019-03-01

 Tingsrätten har i dag häktat en person misstänkt för olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige, under perioden 27 juli 2017 till 26 februari 2019 i Stockholm.

Share Öppna i ny flik

Person häktad misstänkt för olovlig underrättelseverksamhet mot person, grovt brott

2019-03-01

 Tingsrätten har i dag häktat en person misstänkt för olovlig underrättelseverksamhet mot person, grovt brott, under perioden 10 april 2018 till 30 september 2018 i Stockholms län.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

2019-03-01

 Laglighetsprövning enligt kommunallagen. Frågan om ett utskott i en kommun har överskridit sina befogenheter när det beslutat att godkänna ett avtal om reservation av kommunal mark för en förenings räkning (Mål nr 3425-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 310-18).

Share Öppna i ny flik

Häktningsförhandling i mål som rör olovlig underrättelseverksamhet mot person

2019-02-28

 Åklagaren har kommit in med en häktningsframställan i mål nr B 2890-19, gällande olovlig underrättelseverksamhet mot person, grovt brott.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-02-28

 En asylsökandes skyddsbehov ska prövas även i sådana fall där personens identitet inte gjorts sannolik.