Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bland annat försök till mord i Lycksele

2021-12-29

 Tingsrätten har idag dömt en 50-årig man för försök till mord, synnerligen grov misshandel, grov misshandel och olaga hot till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Mannen ska även betala skadestånd till offren.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i Allramålet

2021-12-28

 Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i Allramålet. Det innebär att hovrättens dom står fast.

Share Öppna i ny flik

Bygglov för åtgärd som var förenlig med detaljplan kunde inte ges när åtgärden förutsatte ett ingrepp på grannens hus

2021-12-28

 I ett bostadsområde var varje bostadshus sammanbyggt med grannens garage. När en fastighetsägare höjde taket till sitt garage till den maximala höjden enligt detaljplanen var det nödvändigt att kapa en vindskiva på grannens bostadshus. Ägarna till grannfastigheten motsatte sig åtgärden. Högsta domstolen har nu slagit fast att åtgärden utgjorde ett intrång i grannens rätt, varför bygglov inte har kunnat meddelas.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2021-12-27

 En sjukpenninggrundande inkomst har ansetts kunna bestämmas för en försäkrad på grundval av inkomst från arbete som varar kortare tid än sex månader när den försäkrade haft för avsikt att fortsätta arbeta i samma omfattning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bostadsbidrag

2021-12-27

 Det allmänna ombudet för socialförsäkringen får överklaga ett domstolsavgörande som inte har gått ombudet emot under förutsättning att talan förs till förmån för den enskilde.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om offentlig upphandling

2021-12-27

 Tidsfristen för att ansöka om överprövning av ett beslut om att avbryta en upphandling börjar löpa när en underrättelse som innehåller skälen för beslutet har skickats till samtliga anbudsgivare. Det saknar betydelse om skälen är knapphändigt angivna. En upphandlande myndighet kan inte förlänga denna tidsfrist.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-12-23

 En kurs som en underentreprenör tillhandahåller ett företag som bedriver kommunal vuxenutbildning har ansetts utgöra mervärdesskattepliktig personaluthyrning, inte från skatteplikt undantagen utbildning.

Share Öppna i ny flik

Två whiskyannonser förbjuds

2021-12-23

 En användning av den s.k. bildregeln i alkohollagen bedöms vara förenlig med EU-rätten. Två annonser som strider mot bildregeln och som har använts för marknadsföring av whisky på Instagram förbjuds.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av uppgifter

2021-12-23

 Uppsala Vatten och Avfall AB är skyldigt att lämna uppgifter till Försvarsmakten.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om omvårdnadsbidrag

2021-12-23

 Omvårdnadsbidrag. (Mål nr 5922-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1313-21).