Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Hovrätten för Västra Sverige meddelar dom i mål om mord i Borås

2023-06-26

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål om mord, försök till mord och grovt vapenbrott i Borås 2020. Hovrätten ändrar tingsrättens dom i skuldfrågan så att hovrätten dömer mannen för medhjälp till mord, i stället för mord, och ogillar åtalet för grovt vapenbrott. Påföljden – fängelse i 14 år – ändras däremot inte.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten avslår Verifiera AB:s överklagande

2023-06-22

 Onlinetjänsten Verifiera AB ska vidta åtgärder så att det på www.verifiera.se inte längre går att söka på personnamn, personnummer eller adress för att ta del av avgöranden i mål enligt LPT eller LVM för den person som sökningen gäller. Verifiera ska ha vidtagit dessa åtgärder senast åtta veckor efter det att kammarrättens dom fått laga kraft.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-06-22

 Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att ett bolag inte ska beskattas om det överför teckningsoptioner till anställda för att kunna leverera aktier inom ramen för ett personaloptionsprogram.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljödomstolen ger tillstånd till återupptagen drift vid Dannemora gruva

2023-06-22

 Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har i dag gett Dannemora Iron AB tillstånd att bryta järnmalm i Dannemora gruva i Östhammars kommun.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2023-06-22

 Fråga om överklagandeförbudet i 49 § andra stycket förvaltningslagen (2017:900) är tillämpligt när en begäran enligt 12 § förvaltningslagen, om att ett ärende ska avgöras, inte har prövats i sak (Mål nr 7444-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6888-22).

Share Öppna i ny flik

Vapstens lappby förlorar tvisten även i hovrätten

2023-06-22

 Vapstens lappby och deras medlemmar får inte heller i hovrätten framgång med sin talan om bättre rätt till renskötsel. De har inte bevisat att de har haft en renskötselrätt som de berövats i Vapstensområdet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2023-06-22

 Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att en förening som tillhandahåller en dejtingtjänst för vilken användaren måste betala ett minimibelopp och där en del av betalningen tillfaller en ideell organisation omsätter en tjänst samt att beskattningsunderlaget ska beräknas med utgångspunkt i minimibeloppet utan avdrag för den del av betalningen som tillfaller den ideella organisationen och även om användaren väljer att betala ett högre belopp.

Share Öppna i ny flik

Fråga om ett bokförlag och en författare har gjort intrång i en annan författares upphovsrätt

2023-06-22

 

Två författare hade avtal med ett bokförlag om att bland annat ge ut en bok som de två författarna hade börjat skriva gemensamt. Samarbetet upphörde innan boken blev klar och en av författarna skrev färdigt boken och förlaget gav ut den. Den andre författaren väckte talan vid Patent- och marknadsdomstolen mot förlaget och den som skrivit klart boken och yrkade bland annat att förlaget skulle vid vite förbjudas att sprida den och att förlaget och den kvarstående författaren skulle betala ersättn...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

2023-06-22

 För att en kostnad ska vara en ersättningsgill extraordinär kostnad enligt 5 § förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl. krävs inte att kostnaden har koppling till ett visst barns eller en viss elevs behov av särskilt stöd.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2023-06-22

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om upphävande av strandskydd