Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Stridsåtgärder vidtagna av en fackförening har ansetts strida mot Europakonventionen men har inte medfört rätt till skadestånd med tillämpning av allmänna rättsprinciper

2019-03-13

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål om skadeståndsansvar för en fackförening med anledning av stridsåtgärder vidtagna mot ett byggföretag. Det skadeståndsanspråk som framställts av företagets ägare har avslagits i sin helhet.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2019-03-12

 Fråga om bedömningen av säker resväg i mål angående skyddsbehov. När ska bedömningen av säker resväg ske, var ska bevisbördan placeras och hur ska bedömningen göras?

Share Öppna i ny flik

Att komma till domstolen första gången - nytt blogginlägg

2019-03-12

 Veckans blogginlägg ger svar på några av de frågor som människor som kommer till domstolen för första gången undrar över. Till exempel hur man förbereder sig inför en förhandling och hur tingsrätten arbetar med frågor som rör trygghet och säkerhet.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2019-03-11

 Dom i mål om fastställelse av vägplan

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-03-11

 Kravet på hederligt levnadssätt i medborgarskapslagen kan inte anses uppfyllt för en sökande som har dömts till, och fortfarande är föremål för, rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning när det inte har visats att sökanden inte längre vårdas på grund av risken för återfall i brottslighet av allvarligt slag till följd av den psykiska störningen.

Share Öppna i ny flik

Fyra års fängelse för försök till mord den 23 juni 2018 i Märsta

2019-03-11

 Attunda tingsrätt har idag dömt den 19-årige man som stått åtalad för att ha skjutit en 34-årig man i Märsta under midsommarhelgen 2018. Tingsrätten dömer 19-åringen för försök till mord och bestämmer påföljden till fängelse fyra år.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2019-03-08

 Rättsprövning, utvidgat strandskydd för Haninge kommun.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-03-08

 Målet gäller rätt att ta del av allmän handling hos Partibidragsnämnden. Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att det begärda fotografiet omfattas av sekretess enligt 31 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen.

Share Öppna i ny flik

Bostadsrättsförening skadeståndsskyldig på grund av fel i lägenhetsförteckningen

2019-03-08

 Högsta domstolen har i dag meddelat en dom som innebär att en bostadsrättsförening är skyldig att ersätta en köpare av en bostadsrätt för skada som har orsakats av felak-tigheter i ett utdrag ur lägenhetsförteckningen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

2019-03-08

 Offentlig upphandling; fråga om bestämmelsen om onormalt lågt pris är tillämplig på sådana prisuppgifter som ingår i utvärderingen av anbud i en offentlig upphandling men inte ska utgöra avtalsinnehåll (Mål nr 5355-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3308-18).