Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-02-11

 Skattskyldigheten för ännu inte utbetald ersättning för upplåten avverkningsrätt till skog avseende en viss fastighet har inte ansetts kunna föras över till en gåvotagare när fastigheten ges bort tillsammans med fordringen på ersättning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om återbetalning av kupongskatt

2020-02-11

 Den omständigheten att en utländsk fond är en juridisk person utesluter inte att den, vid en prövning av om uttag av kupongskatt på utdelningar till fonden är förenligt med EUF-fördraget, befinner sig i en situation som är jämförbar med den situation som en svensk investeringsfond befinner sig i när det gäller beskattning av utdelningar.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2020-02-11

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om upphävande av strandskydd.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2020-02-11

 Yttrande över SOU 2019:44 - Ett bättre premiepensionssystem

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten frikänner f.d. ordförande för Göteborgs kommunstyrelse från grovt förtal

2020-02-11

 Tingsrätten har idag frikänt en kommunpolitiker från grovt förtal av två kvinnor som varit verksamma som aktivister för muslimers rättigheter. Åtalet avsåg sex inlägg som gjorts på politikerns blogg. De två målsägandena ska tillsammans betala politikerns rättegångskostnader med 190 000 kr.

Share Öppna i ny flik

Sametinget saknar talerätt i mål om miniminivåer för förekomsten av varg

2020-02-10

 Sametinget har överklagat Naturvårdsverkets beslut att fastställa miniminivåer för förekomsten av varg för landets rovdjurförvaltningsområden och län. Förvaltningsrätten har i målet kommit fram till att Naturvårdsverkets beslut är överklagbart men att Sametinget som statlig myndighet saknar talerätt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2020-02-10

 Fråga om innebörden av uttrycket ”annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade” i 9 a § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Share Öppna i ny flik

8 år för misshandel och hot

2020-02-10

 Hässleholms tingsrätt har i dag dömt en 60 årig man till fängelse i åtta år för att han under en lång tid misshandlat och hotat sin hustru och fyra av hans sju barn. Han har också tvingat dem att klä sig på visst sätt och förbjudit dem att visats utanför hemmet.

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts om allmänfarlig vårdslöshet, olaga intrång mm vid Hässleholmbrand

2020-02-07

 Åklagaren har idag åtalat fem unga människor för brott som begicks i samband med att det började brinna i närheten av järnvägen i Hässleholm sommaren 2019.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning för kostnader

2020-02-07

 Fråga om rätt till ersättning för ombudskostnader i mål om företrädaransvar när Skatteverket under handläggningen i förvaltningsrätten ändrat sin ansökan på så vis att yrkandet om betalningsskyldighet för en av redovisningsperioderna drogs tillbaka. (Mål nr 5609-5611-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 503-505-19).